Internacionalni likovni projekt “Iste kiše, isti vjetar”

11.01.2012.

Vrijeme: 01. velja­če 2012.
Mjesto: Chaing Mai (Thailand)
Art centar CM x01
U gra­du Chaing Mai u Thailandu kre­nuo je u reali­za­ci­ju inter­na­ci­onal­ni, mul­ti­kul­tu­ral­ni, mul­ti­me­di­jal­ni, likov­ni pro­jekt Iste kiše, isti vje­tar / The same rain, the same wind.

U neuobi­ča­je­nom pro­jek­tu, čiji su ini­ci­ja­to­ri Udom Chimpukdee (Thailand) i Burhan Hadžialjević (Hrvatska), učes­tvu­ju auto­ri iz mno­gih drža­va: Belgija, Bosna I Hercegovina, Hrvatska, India, Japan, Malezija, Novi Zeland, Singapur, Slovenija, Srbija, Tajland te USA.

Tako će svo­je rado­ve pred­sta­vi­ti i neki od naših priz­na­tih umjet­ni­ka poput Bojana Šumonje, Roberta Paulette, Branka Mijića, Hassana Abdelghani, Ivana Valušeka i Eugena Borkovsky.


- Projekt „Iste kiše, isti vje­tar“ želi pokre­nu­ti širi, pla­ne­tar­ni kon­tekst svr­he i utje­ca­ja likov­nog i mul­ti­me­di­jal­nog stva­ra­laš­tva. Na zajed­nič­koj, kolek­tiv­noj, selek­ti­ra­noj, temat­skoj izlož­bi u Tajlandu, želio bih kao autor kon­cep­ci­je, kus­tos, da umjet­ni­ci iz Europe i umjet­ni­ci iz dru­gih kul­tur­nih kru­go­va raz­miš­lja­mo o temi koju obje stra­ne razu­mi­ju i osje­ća­ju. Na zajed­nič­koj izlož­bi naš­lo bi se više gru­pa umjet­ni­ka suoče­nih likov­nim i mul­ti­me­di­jal­nim rado­vi­ma u obli­ku disku­si­ja, para­lel­nih ili grup­nih kre­ativ­nih sla­lo­ma. Jedna gru­pa su doma­ći­ni, auto­ri iz Tajlanda a dru­ge gru­pe dola­ze iz dru­gih podru­čja svijeta.
Razmišljajući koja bi tema mogla biti zanim­lji­va umjet­ni­ci­ma iz Tajlanda i svim osta­lim učes­ni­ci­ma želio bih da se razu­mi­je­mo u ide­ji projekta.
Zbog širo­kog dija­pa­zo­na estet­skih pris­tu­pa i pori­jek­la auto­ra, pred­lo­žio sam temu Ekologija koja ima mno­go moguć­nos­ti za pro­miš­lja­nje. To je pri­hva­će­no. Ta okos­ni­ca pro­jek­ta tre­ba­la bi pos­lu­ži­ti kao pokre­tač za pro­miš­lja­nje svim auto­ri­ma a u komu­ni­ka­ci­ji s nji­ma iskris­ta­li­zi­rao bi se defi­ni­tiv­ni naziv, mogu­ći pod­nas­lov ili dru­ge mogu­će kono­ta­ci­je ovog pro­jek­ta, veli Eugen Borkovsky.


Tijekom 2013. godi­ne, auto­ri iz Thailanda, Singapura i svi­je­ta uzvrat­no će gos­to­va­ti u Istri uz sli­čan sce­na­rij, a pro­jek­tu se suk­ce­siv­no mogu pri­dru­ži­va­ti i dru­gi civi­li­za­cij­ski kru­go­vi i podru­čja Plavog planeta.

The same rain, the same wind