Predavanje o povijesti Premanture – “Selo, naseljenici, prolaznici”

04.01.2012.

Vrijeme: 05. siječ­nja 2011.
Mjesto: Premantura
10485_premantura4
U čet­vr­tak, 05. siječ­nja, u Društvenom domu “Škola” će se u 18:30 sati odr­ža­ti pre­da­va­nje o povi­jes­ti Premanture, pre­da­va­ča Miroslava Bertoše.

Povijest Premanture u više je navra­ta pri­ka­za­na u struč­nim i popu­lar­nim član­ci­ma i edi­ci­ja­ma i uglav­nom je poz­na­ta. Najavljeno pre­da­va­nje bit će usmje­re­no pre­ma poda­ci­ma o nekim dosad rje­đe spo­mi­nja­nim ili novim činje­ni­ca­ma iz pre­man­tur­ske proš­los­ti, teme­lje­nim na arhiv­skoj građi.


Uz opis nase­lji­va­nja Premanture i povi­jes­nog ozra­čja u kojem se odi­gra­va­lo, bit će spo­me­nu­te i mno­ge oču­va­ne vijes­ti o dose­lje­ni­ci­ma i pro­laz­ni­ci­ma, jer je juž­no­is­tar­ski rt Kamenjak bio neo­bi­laz­na toč­ka mno­gih dobro­na­mjer­nih i zlo­na­mjer­nih pomo­ra­ca, put­ni­ka, trgo­va­ca i pljačkaša.


Predavač će u izla­ga­nju nas­to­ja­ti udah­nu­ti živost demo­graf­skim, geopo­li­tič­kim i stra­te­škim aspek­ti­ma Premanture, vje­ro­jat­no naj­us­pješ­ni­je aglo­me­ra­ci­je kolo­ni­za­cij­ske poli­ti­ke Mletačke Republike.

Izvor

Foto