Drugi multimedijalni DVD “Panphonia Istriana”

27.02.2012.

panphonia

Završen je rad na dru­gom po redu mul­ti­me­di­jal­nom DVD‑u “Panphonia Istriana” posve­će­nom žejan­skom i vla­škom dija­lek­tu, kojim se govo­ri u seli­ma Žejane i Šušnjevica.

Riječ je o više­go­diš­njem pro­jek­tu čije idej­no i umjet­nič­ko vod­stvo pot­pi­su­je istar­ska glaz­be­ni­ca Tamara Obrovac, a za potre­be dru­gog DVD‑a pri­kup­lje­no je i snim­lje­no dos­ta raz­li­či­tog audio, video i foto­ma­te­ri­ja­la, koji slu­ži kao okos­ni­ca za mul­ti­me­di­jal­ni umjet­nič­ki pri­kaz raz­li­či­tih aspe­ka­ta ovog arha­ič­nog govo­ra, opet pod slo­ga­nom “pisa­na, izgo­vo­re­na i uglazb­lje­na riječ”.


“Panphonia Istriana” je više­go­diš­nji kul­tu­ro­lo­ški mul­ti­me­di­jal­ni pro­jekt revi­ta­li­za­ci­je dija­lek­tal­ne i glaz­be­ne bašti­ne Istre, zas­no­van na bogat­stvu govo­ra, dija­le­ka­ta i glaz­be­nih idi­oma i opće kutu­ro­lo­ške raz­no­li­kos­ti Istre, tije­kom koje­ga se jed­nom u dvi­je godi­ne pro­du­ci­ra umjet­nič­ki obli­ko­van mul­ti­me­di­jal­ni DVD posve­ćen poje­di­nom istar­skom dijalektu.

Cijeli čla­nak, pro­či­taj­te OVDJE.