Uvodni seminar za menadžere izvedbenih umjetnosti

24.02.2012.

artsmanagement

U sklo­pu Međunarodnog pos­t­di­plom­skog prak­tič­nog semi­na­ra 2012, koji pru­ža pri­li­ku za rad u ruskom reper­to­ar­nom kaza­li­štu, orga­ni­zi­ra se Uvodni semi­nar, koji se odr­ža­va od 23. do 25. ožuj­ka, u Beču, Austrija.


Program semi­na­ra uklju­ču­je tre­ning na dalji­nu, prak­tič­ne rezi­den­ci­jal­ne sesi­je i raz­mje­nu s ruskim reper­to­ar­nim kaza­li­štem, u kojem se odr­ža­va­ju među­na­rod­ne predstave.

Program je nami­je­njen umjet­nič­kim mena­dže­ri­ma koji dje­lu­ju u raz­li­či­tim kre­ativ­nim indus­tri­ja­ma, a tra­že dalj­nji struč­ni razvoj i zain­te­re­si­ra­ni su za jača­nje svog prak­tič­nog zna­nja i vje­šti­na. Seminar je poseb­no važan za one kan­di­da­te koji su moti­vi­ra­ni za razvoj mena­džer­ske kari­je­re u izved­be­nim umjet­nos­ti­ma na među­na­rod­noj razi­ni – oso­be s jakom misi­jom, straš­ću za umjet­noš­ću i snaž­nim osje­ća­jem za svrhu.


Školarina izno­si 300 € i pokri­va dio tro­ško­va koti­za­ci­je. Da bi se pri­ja­vi­li za ško­la­ri­nu, kan­di­da­ti tre­ba­ju pos­la­ti slje­de­će doku­men­te na iugte.projects@gmail.com:
– pismo moti­va­ci­je s izra­že­nim zani­ma­njem za sudje­lo­va­nje na seminaru;
– detalj­ni živo­to­pis s opi­som svih spe­ci­fič­nih vje­šti­na i sposobnosti;
– ske­ni­ra­nu kopi­ju putov­ni­ce i diplome;
– novi­ju foto­gra­fi­ju gla­ve te 2 ‑3 dodat­ne fotografije;
– bilo koje dodat­ne infor­ma­ci­je koje pot­vr­đu­ju pro­fe­si­onal­no iskus­tvo: web lin­ko­vi na proš­le pro­jek­te i izved­be, foto­gra­fi­je, video isječ­ci, osvr­ti, novin­ski član­ci, inter­v­jui isl.

VIŠE

Izvor