Osnovan Volonterski centar Istra

26.03.2012.

Osnivačka_Skupština_VCI (1)

Dana 21. ožuj­ka 2012. u pros­to­ri­ja­ma Obiteljskog cen­tra Istarske župa­ni­je Inicijativa za osni­va­nje Volonterskog cen­tra Istre doni­je­la je jed­no­glas­nu odlu­ku o for­ma­li­zi­ra­nju svog rada na razvo­ju volon­ter­stva i afir­ma­ci­ji volon­ter­skog rada u društvu.

Volonterski cen­tar Istra osno­van je kao nepro­fit­na orga­ni­za­ci­ja po Zakonu o udru­ga­ma Republike Hrvatske. Osnivači su udru­ge Zelena Istra, Metamedij, ZUM i Suncokret Pula te fizič­ke oso­be Elvis Fekete, Nevija Srdoč i Danijela Ustić, koji zajed­no čine i Skupštinu Volonterskog cen­tra Istra.
Za čla­no­ve Upravnog odbo­ra iza­bra­ne su Suzana Fraberger, Svetlana Stojanović i Danijela Ustić, koja je jed­no­glas­nom odlu­kom iza­bra­na i za pred­sjed­ni­cu Volonterskog cen­tra Istra.


Ideja o osni­va­nju Volonterskog cen­tra je svje­tlo dana ugle­da­la u pro­sin­cu 2009. godi­ne kada su udru­ge Zelena Istra, Suncokret, Metamedij, ZUM, Casoni Vecchi te Gradsko druš­tvo Crvenog kri­ža Pula i Obiteljski cen­tar Istarske župa­ni­je, pokre­nu­le Inicijativu za osni­va­nje Volonterskog cen­tra Istre, kako bi se volon­ter­ski rad u Istarskoj župa­ni­ji obje­di­nio, oja­čao i razvi­jao s osnov­nim ciljem jača­nja civil­nog druš­tva i podi­za­nja kva­li­te­te živo­ta u našoj župa­ni­ji. Od tada je Inicijativa pro­ve­la niz edu­ka­ci­ja za gra­đa­ne, jav­nih akci­ja i men­tor­skih podr­ški orga­ni­za­to­ri­ma volon­ti­ra­nja, a pokre­nu­la je i bazu poda­ta­ka volon­te­ra i orga­ni­za­to­ra volon­ti­ra­nja kako bi olak­ša­la pove­zi­va­nje oni­ma koji žele volon­ti­ra­ti s oni­ma koji tre­ba­ju volontere.


U tije­ku je pos­tu­pak regis­tra­ci­je orga­ni­za­ci­je pri Uredu držav­ne upra­ve u Istarskoj župa­ni­ji, nakon čega će se Volonterski cen­tar Istra pred­sta­vi­ti jav­nos­ti aktiv­nos­ti­ma koje su pla­ni­ra­ne u teku­ćoj godini.


Rad Inicijative i osni­va­nje Volonterskog cen­tra Istra kroz pro­tek­le dvi­je godi­ne pomo­gli su: Nacionalna zak­la­da za razvoj civil­nog druš­tva, Zaklada za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­nog druš­tva, Istarska župa­ni­ja, čla­ni­ce Inicijative i mno­gi volon­te­ri diljem Istre koji­ma se ovom pri­go­dom od srca zahvaljujemo.


“Prepoznali smo potre­bu zajed­ni­ce i važ­nost volon­ter­skog rada u una­pre­đe­nju kva­li­te­te živ­lje­nja. Naporno radi­mo na afir­ma­ci­ji volon­te­ra i volon­ter­skog rada jer vje­ru­je­mo da volon­ti­ra­nje gra­di poje­din­ca, a druš­tvu u cje­li­ni daje sna­gu. Stoga Vas pozi­va­mo da se uklju­či­te u rad Volonterskog cen­tra Istra i da i svo­jim pri­mje­rom pro­mi­če­te vri­jed­nos­ti za koje se sva­ki volon­ter zala­že: dobro­tu, huma­nost, dava­nje, nese­bič­nost, rad za opće dobro, pošte­nje i zajed­niš­tvo.” – Osnivači Volonterskog cen­tra Istra.