Seminar “Izazovi održivog turizma i upravljanje marketingom u kulturnim institucijama” u Buzetu

20.03.2012.

Vrijeme: 27. ožuj­ka 2012.
Mjesto: Buzet
bdb735ff66
U uto­rak, 27. ožuj­ka, u Vijećnici Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta “Augustin Vivoda”, u 15:00 će sati zapo­če­ti dru­gi po redu semi­nar u sklo­pu pro­mo­ci­je pro­jek­ta REVITAS, na temu “Izazovi odr­ži­vog turiz­ma i uprav­lja­nje mar­ke­tin­gom u kul­tur­nim institucijama”.

Seminar će vodi­ti naj­u­gled­ni­ji hrvat­ski znans­tve­ni­ci i struč­nja­ci, koji će sudi­oni­ke upu­ti­ti na iza­zo­ve koje dono­si imple­men­ta­ci­ja kon­cep­ci­je odr­ži­vog turiz­ma u prak­si i uprav­lja­nju mar­ket­ni­gom u kul­tur­nim institucijama.


Besplatan semi­nar nami­je­njen je svim zain­te­re­si­ra­ni­ma, pose­bi­ce dje­lat­ni­ci­ma u kul­tur­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma i turis­tič­kim agen­ci­ja­ma, turis­tič­kim vodi­či­ma, podu­zet­ni­ci­ma, obrt­ni­ci­ma, stu­den­ti­ma, udru­ga­ma, medi­ji­ma i ostalima.


Svi zain­te­re­si­ra­ni sudi­oni­ci svo­je sudje­lo­va­nje tre­ba­ju pot­vr­di­ti do 22. ožuj­ka 2012. godi­ne, sla­njem popu­nje­nog PRIJAVNOG OBRASCA: Prijavni obra­zac
na e‑mail: meri.vivoda@buzet.hr ili putem faxa na broj: 052÷662−676.

PROGRAM: PROGRAM_27.03.2012.