“Može i bez jabuke” u pulskom Rojcu

19.04.2012.

Vrijeme: 20. trav­nja 2012.
Mjesto: Pula

 

[lang_hr]U petak, 20. trav­nja, u pros­to­ru kaza­li­šta Dr. Inat (Karlo Rojc) će se u 20:00 sati odr­ža­ti pred­sta­va sku­pi­ne Go-go Wrightersa, “Može i bez jabuke”.[/lang_hr]

 

[lang_hr]Predstava kroz niz ske­če­va daje pri­kaz današ­nji­ce kroz biblij­sku priz­mu pri­če o 7 dana stva­ra­nja, a prvi se puta pred­sta­vi­la publi­ci na Anti-fa festu.
– Ovim putem pozi­va­mo sve koji nisu uspje­li vidje­ti prvu izved­bu pred­sta­ve da nas posje­te ovo­ga pet­ka u 20 sati na tre­ćem katu Rojca i još jed­nom se zajed­no s nama nasmi­ju i zaba­ve. Ovom pri­li­kom bi volje­li naj­a­vi­ti naš budu­ći pro­jekt kojim ćemo poku­ša­ti nešto novo, kako za Go-go Wrighterse tako i za cje­lo­kup­nu ama­ter­sku sce­nu u Puli, a radi se pro­jek­tu sa eks­pe­ri­men­tal­nim Varaždinsko-Čakovečko-Premantursko-Pulskim ben­dom. Detalje ćete moći vidje­ti i isku­si­ti kra­jem ove godi­ne.” vele Go-go Wrighters.

 

Izvor 

 
[/lang_hr]