17. susret svirača na usnim harmonikama “Zasopimo na organić” u Gračišću 20.05.2012.

17.05.2012.

[lang_hr]Ove nedje­lje, u 16 sati na gra­ča­škom pla­cu će se odr­ža­ti 17. susret svi­ra­ča na usnim har­mo­ni­ka­ma “Zasopimo na orga­nić”. To je naj­av­lje­no na kon­fe­ren­ci­ji za novi­na­re u općin­skom Špitalu.

 
– Nadamo se lije­pom vre­me­nu, samo da nam se ne pono­vi pro­lom obla­ka kao lani, kazao je gra­ča­ški načel­nik Ivan Mijandrušić te dodao da će se u tom slu­ča­ju mani­fes­ta­ci­ja odr­ža­ti u Špitalu.

 
Na susre­tu će nas­tu­pi­ti naj­poz­na­ti­ji slo­ven­ski svi­rač na usnoj har­mo­ni­ci Vladimir Hrovat te ansambl Sorarmonica iz KUD‑a Oton Župančič iz Sore,brojni svi­ra­či sa slo­ven­ske mani­fes­ta­ci­je “Ah, te orgli­ce”, tinjan­ska Kumpanija kosi­ri­ći, ali i sve popu­lar­ni­ja etno sku­pi­na Šćike iz obliž­njeg Pićna.

 
Daniele Pernić je kazao da se dosad pri­ja­vi­lo oko 50 izvo­đa­ča, a kako se sudi­oni­ci mogu pri­ja­vi­ti i pri­je samog susre­ta, oče­ku­ju da će nas­tu­pi­ti 70-ak svi­ra­ča na usnim har­mo­ni­ka­ma, a zajed­no s pra­te­ćim glaz­be­ni­ci­ma na baj­su, har­mo­ni­ci i tri­je­šti­ni oče­ku­ju više od sto­ti­nu izvo­đa­ča. Njegov je pokoj­ni otac Renato Pernić osno­vao ovu sada već tra­di­ci­onal­nu manifestaciju.

 
Posjetitelje mani­fes­ta­ci­je oče­ku­ju pol­ke, mazur­ke i val­ce­ri, dal­ma­tin­ske i tali­jan­ske pje­sme, kao i blu­es, naj­a­vio je Pernić. Dodao je da će nas­tu­pi­ti broj­ni debi­tan­ti, te da će se dodi­je­li­ti tri priz­na­nja svi­ra­či­ma na usnim har­mo­ni­ka­ma za jubi­lar­ni 15. nas­tup te četi­ri priz­na­nja za 10. nas­tup na susre­tu.  Nastavio je Pernić da je na mani­fes­ta­ci­ji “Zasopimo na orga­nić” u pro­tek­lih 17 godi­na nas­tu­pi­lo čak 170 izvo­đa­ča te je njo­me vra­ćen sjaj malom ins­tru­men­tu koji je goto­vo bio zabo­rav­ljen. Isto tako, napo­me­nuo je da će i oni koji nema­ju, a htje­li bi naba­vi­ti ovaj sim­pa­tič­ni ins­tru­ment, u Gračišću doći na svoje.

 
Ovaj susret orga­ni­zi­ra Općina Gračišće uz pokro­vi­telj­stvo Ministarstva kul­tu­re i Istarske župa­ni­je.  [/lang_hr]

 

Izvor

 

Foto