Međunarodni dan muzeja

16.05.2012.

Mjesto: Etnografski muzej Istre

Vrijeme: 18.svibnja 2012

 

Etnografski muzej Istre orga­ni­zi­ra pred­stav­lja­nje kata­lo­ga ” Od bren­te do špi­ne “, 18. svib­nja 2012 godi­ne u 11: 00 sati.

Katalog je rezul­tat muzej­sko edu­ka­tiv­ne akci­je VODA nazi­va ” Od bren­te do špine”.

[lang_hr]Uz izlož­bu o tra­di­cij­skom noše­nju vode moći će se raz­gle­da­ti i rado­vi uče­ni­ka koji su sudje­lo­va­li u muzej­skim radionicama.[/lang_hr]

 

Foto