Održana 5. smotra tradicijske vokalne baštine “Zarozgajmo na Ćićariji”

28.05.2012.

[lang_hr]Bugarenje, kanat na tan­ko i debe­lo, rovinj­ske biti­na­de, ojka­nje, orza­nje, sve to i puno više moglo se čuti na 5. smo­tri tra­di­cij­ske vokal­ne bašti­ne Hrvatske “Zarozgajmo na Ćićariji”, koja je na 548 meta­ra nad­mor­ske visi­ne, pored žup­ne crk­ve sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile, oku­pi­la rekord­nih dva­de­se­tak sku­pi­na te 150-ak hrvat­skih vokal­nih izvođača.

 

Istaknuvši da peta smo­tra za mini mjes­to pred­stav­lja mak­si jubi­lej, jer lani­ška opći­na ima tek neko­li­ko sto­ti­na sta­nov­ni­ka, svo­je je gos­te doče­kao lani­ški načel­nik Neven Mikac.

 

Glazbenu dobro­doš­li­cu, napje­vom u for­mi buga­re­nja “Oj, Lanišće lipo selo moje”, zaže­lje­le su im čla­ni­ce Ženske vokal­ne sku­pi­ne Lanišće. Stari čuva­ri sta­rin­ske­ga kan­ta, dva Ćića, Anton Šverko i Zorko Ziraldo, odlu­či­li su za napjev “Na vrh gore”, dok je na ćić­skoj tam­bu­ri­ci zavi­rao Bruno Krajcar.

 
Veseli i dobro­hot­ni Slavonci, čla­no­vi udru­ge Šokadija iz Babine Grede, pred­sta­vi­li su obi­lje saču­va­ne šokač­ke bašti­ne svo­ga kra­ja, a poseb­no beća­rac. Iz Dalmacije su poteg­nu­li do Lanišća i vozi­li se sedam i pol sati samo da bi izve­li pas­tir­ske napje­ve, gan­gu, mušku i žen­sku, ojka­nje orca­nje, pje­va­či iz junač­ke Imotske kra­ji­ne, sku­pi­na hrvat­skog kul­tur­nog druš­tva Vinjani, KUU- a Bijele ruže, KUD‑a Komaštre Ogorje, Gangaši iz Kantuna i Sokolovi iz Ravnih Kotara.

 

Na lani­šku pozor­ni­cu pod vedrim nebom, stu­pi­li su i pje­va­či iz zadar­skog zale­đa KUD‑a Radovin i KUD‑a Privlaka, duet iz zadar­skog kra­ja Livio Marijan i Ivica Dundović, a potom i čla­no­vi KUD‑a Josipdol, gru­pa pje­va­ča koja izvo­di tra­di­cij­ske pje­sme Potkapelskog kra­ja. Frane Šugar i Josip Jože Galant sa Žminjštine izve­li su kanat na tan­ko i debelo.

 

Prvi put u Lanišću nas­tu­pi­li su čla­no­vi KUD‑a Gacka Ličko Lešće. Posebnu je paž­nju pobu­di­la narod­na noš­nja Ličana koji su otple­sa­li i Ličko kolo. Predstavili su se i Žejanci, Bitinadori KUD‑a “Marko Grbin” Rovinj, a smo­tru je svo­jim nas­tu­pom zatvo­ri­la Ženska kla­pa Roč, istar­skom narod­nom “Zaspala je Katica”.

 

No, u Lanišću nit­ko nije zas­pao, tek su se pro­bu­di­li jer su se orga­ni­za­to­ri smo­tre, Općina Lanišće i udru­ga za kul­tu­ru Histriart, odr­ža­ne pod pokro­vi­telj­stvom Ministarstva kul­tu­re, Istarske župa­ni­je, Hrvatskog druš­tva skla­da­te­lja ZAMP te Matice Hrvatska, Ogranka Lanišće, pobri­nu­li za zaba­vu uz gru­pu “Sandi i Saša”.[/lang_hr]

 

Izvor

Foto