Poziv Volonterskog centra Istre na akciju “Volonterski dan” i na radionice o volonterstvu i njegovim vrijednostima

17.05.2012.

[lang_hr]Povodom Europske godi­ne aktiv­nog sta­re­nja i među­ge­ne­ra­cij­ske soli­dar­nos­ti Volonterski cen­tar Istra zapo­či­nje s podi­za­njem svi­jes­ti gra­đa­na o važ­nos­ti volon­ti­ra­nja za oso­be tre­će život­ne dobi i o važ­nos­ti među­ge­ne­ra­cij­ske soli­dar­nos­ti u volon­ter­skim pro­gra­mi­ma. Jedna od pri­ori­tet­nih pro­gram­skih aktiv­nos­ti Volonterskog cen­tra Istra je ispi­ti­va­nje potre­ba i pove­zi­va­nje  subje­ka­ta iz sus­ta­va soci­jal­ne skr­bi s aktiv­nim gra­đans­tvom koje želi svo­jim radom, vje­šti­na­ma i zna­njem pomo­ći una­pre­đe­nju sus­ta­va soci­jal­ne skrbi.

 

U sklo­pu pro­jek­ta “Podrška zajed­ni­ci u razvo­ju volon­ter­stva”, dana 18.05.2012. Volonterski cen­tar Istra orga­ni­zi­ra akci­ju “Volonterski dan” u koje­mu će volon­te­ri Sindikata umi­rov­lje­ni­ka Hrvatske i volon­te­ri iz baze poda­ta­ka VCI dobi­ti pri­li­ku upoz­na­ti volon­te­re Doma za sta­ri­je i nemoć­ne oso­be Buzet, pro­ves­ti vri­je­me sa šti­će­ni­ci­ma doma te sudje­lo­va­ti u ana­li­zi sta­nja volon­ter­skog rada u sus­ta­vu soci­jal­ne skr­bi. Volonteri će ima­ti pri­li­ku i pos­lu­ša­ti pri­mje­re dobre prak­se i izmi­je­ni­ti iskus­tva volon­ti­ra­nja, dok će pred­stav­ni­ci orga­ni­za­ci­ja raz­go­va­ra­ti o part­ner­skim odno­si­ma, potre­ba­ma rural­ne Istre za volon­ter­skim radom i moguć­nos­ti­ma surad­nje na podru­čju podr­ške razvo­ju volon­ter­stva u Istri. Dio ove akci­je je i služ­be­no pred­stav­lja­nje volon­ter­ske knji­ži­ce Volonterskog cen­tra Istra kojom se nada­mo dodat­no afir­mi­ra­ti vred­no­va­nje volon­ter­stva i volon­te­ra te stan­dan­di­zi­ra­ti evi­den­ti­ra­nje volon­ter­skog rada. Volonterska knji­ži­ca bit će pred­stav­lje­na u Domu za sta­ri­je i nemoć­ne oso­be u Buzetu u 11:00 sati.

 
Također, dana 19.5.2012. od 10 do 14 sati u pros­to­ru udru­ge Suncokret – Pula (3. kat des­no), Gajeva 3 (Društveni cen­tar Karlo Rojc) odr­žat će se radi­oni­ca za uče­ni­ke sred­njih ško­la koji žele saz­na­ti više o volon­ter­stvu, vri­jed­nos­ti­ma volon­ter­skog rada, zašto lju­di volon­ti­ra­ju i zašto orga­ni­za­ci­je tre­ba­ju volon­te­re, Etičkom kodek­su volon­te­ra te o Zakonu o volonterstvu.
Radionicu će vodi­ti Denis Sgagliardi iz tre­ner­ske ZUM baze. Radionica je bes­plat­na za sudi­oni­ke, mate­ri­ja­le za radi­oni­cu kao i osvje­že­nje za sudionike/ice osi­gu­ra­va organizator.

 

Obje aktiv­nos­ti pro­vo­de se zahva­lju­ju­ći finan­cij­skoj pot­po­ri Zaklade za poti­ca­nje part­ner­stva i razvo­ja civil­no­ga druš­tva na teme­lju Sporazuma o part­ner­stvu sa čla­no­vi­ma Fonda Bina Istra d.d. i Bouygues TP i aktiv­nos­ti su pro­jek­ta “Podrška zajed­ni­ci u razvo­ju volon­ter­stva” koji pro­vo­di Volonterski cen­tar Istra.

 
Volonterski cen­tar Istra vas pozi­va da im se pri­dru­ži­te u afir­ma­ci­ji volon­ter­skog rada, a za sve dodat­ne infor­ma­ci­je o aktiv­nos­ti­ma dos­tup­ni su na sli­je­de­ćim kon­tak­ti­ma: e‑mail: volonterskicentar@pula.org  ili mobi­tel: 092 30 42 976.[/lang_hr]

 

Foto