U pazinskom Spomen domu ovog vikenda 11. susret kazališnih amaterskih grupa Istre

06.06.2012.

Pučko otvo­re­no uči­li­šte Pazin i ove godi­ne orga­ni­zi­ra godiš­nji kaza­liš­ni susret mla­dih, koji će se kao 11. susret kaza­liš­nih ama­ter­skih gru­pa Istre – SKAGI 2012., u petak 8. lip­nja, odr­ža­ti u pazin­skom Spomen domu.

 

 

[lang_hr]
Program Susreta odr­žat će se u veli­koj dvo­ra­ni, a odvi­jat će se pre­ma pro­po­zi­ci­ja­ma koje je utvr­dio Organizacijski odbor Susreta. Na sve­ča­nom otvo­re­nju susre­ta koje je u 17,00 sati nas­tu­pit će dvi­je ples­ne gru­pe Baletnog i ples­nog stu­di­ja Spomen doma, nakon čega će u 17,10 sati zapo­če­ti kaza­liš­ni pro­gram u kojem će biti izve­de­no 10 oda­bra­nih pred­sta­va u izvo­đe­nju mla­dih osnov­no­škol­skog i sred­njo­škol­skog uzrasta.[/lang_hr]

 

 

Dio pred­sta­va bio je pret­hod­no izve­den na župa­nij­skom LIDRANU odr­ža­nom u ožuj­ku na ovoj pozor­ni­ci, a dio će pred­sta­va ovo­go­diš­njeg SKAGI-ja biti pred­stav­lje­no po prvi puta. Gledatelji će moći pogle­da­ti pred­sta­ve: Prvi korak je naj­ve­ći, Štabel čovik, Arijadnina nit, Aska i vuk, Vuk i sedam koz­li­ća, Gusarica Krunoslava pri­ba­da­če gla­va, Pa je li ovo nor­mal­no, Školski duho­vi, Kralj je pos­pan, Suputnik.

 

 

Nakon zavr­šet­ka, orga­ni­za­tor će svim kaza­liš­nim gru­pa­ma uru­či­ti zahval­ni­ce, a priz­na­nja i nagra­de (kera­mič­ke skul­p­tu­re) dodi­je­lit će se auto­ri­ma i gru­pa­ma za: naj­bo­ljeg glum­ca i glu­mi­cu, reži­ju, sce­no­gra­fi­ju, kos­ti­mo­gra­fi­ju, kre­ativ­nu upo­ra­bu hrvat­skog jezi­ka i dija­lek­ta; za naj­us­pješ­ni­je vizu­al­no rje­še­nje pla­ka­ta ili dizajn let­ka kao i naj­bo­lju pred­sta­vu u cjelini.

 

 

Kome će pri­pas­ti nagra­de odlu­čit će izbor­nik 11. susre­ta – Nebojša Borojević, dram­ski umjet­nik, osni­vač i vodi­telj kaza­liš­ne gru­pe «Daska» iz Siska. Borojeviću je povje­re­na i ulo­ga mode­ra­to­ra okru­glog sto­la o odr­ža­nom pro­gra­mu koje­mu će pri­sus­tvo­va­ti Organizacijski odbor Susreta i vodi­te­lji kaza­liš­nih gru­pa. 

U pro­gram 11. SKAGI-ja uvr­šte­no je ukup­no 10 kaza­liš­nih pred­sta­va i manjih dram­skih for­mi uz sudje­lo­va­nje 128 izvo­đa­ča iz Pazina, Pule, Poreča, Rovinja, Buja, Karojbe, Potpićna i Čepića.

 

Izvor

Foto