Predstavljena knjiga Ante Peterlića

27.07.2012.

U Festivalskom cen­tru na novi­nar­skoj kon­fe­ren­ci­ji pred­stav­lje­na je knji­ga Ante Peterlića Iz povi­jes­ti hrvat­ske fil­mo­lo­gi­je i fil­ma. Urednik knji­ge, fil­mo­log Nikica Gilić, pri­ku­pio je već poma­lo zabo­rav­lje­ne tek­s­to­ve pokoj­nog Peterlića te ih s lako­ćom spo­jio u knji­gu, budu­ći da se može osje­ti­ti kako su plan­ski pisani.

 

[lang_hr]Pronalaženje izda­vač­ke kuće nije bio pro­blem jer je pro­fe­sor Gilić već sura­đi­vao s izda­vač­kom kućom Leykam Internatinal. Knjiga nije nami­je­nje­na samo kri­ti­ča­ri­ma, fil­mo­lo­zi­ma i stu­den­ti­ma nego i obič­nom čita­te­lju kojeg zani­ma film­ska umjet­nost. Stariji hrvat­ski fil­mo­vi gle­da­ni su u repri­za­ma na Hrvatskoj tele­vi­zi­ji te sto­ga neke recen­zi­je fil­mo­va Vatroslava Mimice ili pri­mje­ri­ce H‑8… i Ritam zlo­či­na mogu pobu­di­ti inte­res u čitatelja.[/lang_hr]

 

 

 

Knjigu je pred­sta­vio i fil­mo­log Bruno Kragić, pro­fe­sor povi­jes­ti hrvat­skog fil­ma na Akademiji dram­ske umjet­nos­ti u Zagrebu, koji je istak­nuo kako Peterlić piše na svjet­skoj razi­ni ne samo o hrvat­skom nego i o svjet­skom fil­mu. Napominje kako autor nudi povi­jes­ni pre­gled kons­ti­tu­ira­nja fil­mo­lo­gi­je u Hrvatskoj uz veli­ka ime­na kao što su pri­mje­ri­ce Ranko Marinković, Miroslav Krleža, Ljubomir Maraković i Ivo Hergešić.

 

Izvor

Foto