Seminar programa Europske unije Kultura 2007 – 2013

04.07.2012.

U sklo­pu Festivala ple­sa i never­bal­nog kaza­li­šta Svetvinčenat, u pone­dje­ljak, 23. srp­nja,  s počet­kom u 10 sati, u orga­ni­za­ci­ji Službe za kul­tur­nu kon­tak­t­nu toč­ku Ministarstva kul­tu­re, odr­žat će se semi­nar pro­gra­ma Europske uni­je Kultura 2007. – 2013.

 

[lang_hr]
Program Kultura nami­je­njen je svim jav­nim i pri­vat­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma iz podru­čja kul­tu­re te im pru­ža moguć­nost sufi­nan­ci­ra­nja pro­je­ka­ta u koji­ma do sada s europ­skim kole­ga­ma sudje­lu­ju već broj­ni hrvat­ski pro­jek­t­ni part­ne­ri odnos­no hrvat­ske ins­ti­tu­ci­je iz podru­čja kul­tu­re. Program pru­ža širok spek­tar surad­nje i aktiv­nos­ti na europ­skoj razi­ni, a semi­nar će pru­ži­ti infor­ma­ci­je o vrsta­ma pro­je­ka­ta, nači­nu pri­ja­ve, part­ner­stvi­ma u pro­jek­ti­ma kao i nači­nu ispu­nja­va­nja prijavnice.

 
Na samom počet­ku semi­na­ra sudi­oni­ke će poz­dra­vi­ti umjet­nič­ka direk­to­ri­ca Snježana Abramović Milković, nakon čega će Martina Borovac Pečarević, vodi­te­lji­ca Službe za kul­tur­nu kon­tak­t­nu toč­ku pred­sta­vi­ti pro­gram Kultura 2007. – 2013. i naj­a­vi­ti novi pro­gram EU za kul­tur­ni i audi­ovi­zu­al­ni sek­tor pod nazi­vom Kreativna Europa. Mladen Špehar, tako­đer iz Službe za kul­tur­nu kon­tak­t­nu toč­ku Ministarstva kul­tu­re izni­jet će detalj­ni­je pro­po­zi­ci­je sudje­lo­va­nja u pro­gra­mu, odnos­no objas­ni­ti teh­nič­ke aspek­te pro­jek­t­nog rada od nači­na ispu­nja­va­nja pri­jav­ni­ca za sudje­lo­va­nje u pro­jek­ti­ma, pisa­nja pro­je­ka­ta zajed­no s part­ne­ri­ma do sla­ga­nja tro­škov­ni­ka te će pred­sta­vi­ti pro­gram­sku aktiv­nost 1.3.6. koja se odno­si na pot­po­ru europ­skim kul­tur­nim festivalima.

[/lang_hr]

 

 

Više infor­ma­ci­ja…

Foto