UDRUGA AB ORIGINAL ORGANIZIRA BREAKDANCE SEMINAR

19.07.2012.


Breakdance Studio AB Original, ina­če udru­ga koja dje­lu­je u Rojcu, orga­ni­zi­ra među­na­rod­ni ples­ni semi­nar Dutchmonsters Vol. 1. Instruktori koji će se pred­sta­vi­ti ove godi­ne, dola­ze sa pres­tiž­ne ples­ne Akademije u Amsterdamu. Serano Pinas (Hip-Hop), Ana Hazler (Jazz Fussion),  Carl Refos (B‑Boying) i Remy Tilburg (Experimental) ins­truk­to­ri su koji će dio svo­ga zna­nja pre­ni­je­ti čla­no­vi­ma i svi­ma koji su zain­te­re­si­ra­ni u tri dana semi­na­ra, 20., 21., 22.07.2012.(ovaj petak, subo­ta i nedjelja).

 

 

[lang_hr]Za vanj­ske polaz­ni­ke orga­ni­zi­ra­no je pre­no­ći­šte a svi zajed­no moći će se dobro pro­ves­ti na after par­tyu koji je orga­ni­zi­ran dru­gog dana semi­na­ra kako bi se polaz­ni­ci mogli opus­ti­ti i još bolje upoz­na­ti. Sudionici su okup­lje­ni iz svih dije­lo­va Hrvatske, a dola­ze i ple­sa­či iz Finske, Švedske i Nizozemske. Za ovu je godi­nu već popu­nje­na kvo­ta sudi­oni­ka od cca 60 ljudi.[/lang_hr]

 

 
Ab ori­gi­nal uspješ­no dje­lu­je već više od četi­ri godi­ne i Puljanima su poz­na­ti po svo­jim broj­nim nas­tu­pi­ma koji uvi­jek pri­vu­ku mnoš­tvo. Upisi u udru­gu su kon­ti­nu­ira­ni i svi oni koji im se žele pri­dru­ži­ti mogu se javi­ti na kon­takt mail milisav.katrasnik(at)inet.hr

 

Izvor

Foto