Međunarodna studentska konferencija u Slavonskom Brodu

06.08.2012.

[lang_hr]Studenti Učiteljskoga stu­di­ja u Slavonskom Brodu, Učiteljskoga fakul­te­ta u Osijeku, pozi­va­ju sve zain­te­re­si­ra­ne stu­den­te unu­tar i izvan Hrvatske na sudje­lo­va­nje na Međunarodnoj stu­dent­skoj kon­fe­ren­ci­ji ‘Veliki dje­čji književnici/ice kao uni­ver­zal­ni kapital’.[/lang_hr]

 

Konferencija će se odr­ža­ti u Slavonskome Brodu od 18. do 20. trav­nja 2013., a pri­ja­ve su u tijeku.

Ciljevi Konferencije su pove­zi­va­nje i surad­nja stu­de­na­ta, komu­ni­ka­ci­ja zna­nja i vje­šti­na, šire­nje među­sob­ne tole­ran­ci­je i dija­lo­ga, struč­no usa­vr­ša­va­nje stu­de­na­ta, inter­dis­ci­pli­nar­no pove­zi­va­nje kroz knji­žev­na dje­la i nji­ho­ve autore/ice, podi­za­nje svi­jes­ti o važ­nos­ti dje­čjih književnika/ica i nji­ho­voj ulo­zi, ne samo u odgo­ju i obra­zo­va­nju, nego i u osta­lim podru­čji­ma ljud­sko­ga djelovanja.

 
Tri glav­ne teme Konferencije su: Zavičajni književnici/ice; Utjecaj dje­čjih književnika/ica na osta­le zna­nos­ti; Radionice.

 

Više infor­ma­ci­ja…

Foto