Ne(Istra)žena – ženski vodič kroz Istru!

13.08.2012.

Projekt Neistražena
Projekt Neistražena je umjet­nič­ko – istra­ži­vač­ki pro­jekt koji se ostva­ru­je u raz­nim for­ma­ma: pred­sta­va, izlož­ba, knji­ga, film. Neistražena sto­ga, u kon­ti­nu­umu, mul­ti­me­di­jal­nim pris­tu­pom poku­ša­va razot­kri­ti, razu­mje­ti i inter­pre­ti­ra­ti proš­lost istar­skih žena u svoj svo­joj kom­plek­s­nos­ti. Prvog tjed­na ruj­na 2012. godi­ne,  iz tiska izla­zi knji­ga „Neistražena“. Prva pro­mo­ci­ja knji­ge odr­ža­ti će se 5.9.2012. u Buzetu, POU “Augustin Vivoda”, u 20 sati

 


Ne(Istra)žena – žen­ski vodič kroz Istru!

 

 

Knjiga Ne(istra)žena pred­stav­lja se čita­te­lju kao zem­ljo­pis­na kar­ta. Uvodi ga u novu zem­lju i nova pros­trans­tva, ali uka­zu­je mu i na dobro zna­ne sta­ze i puto­ve koji­ma je možda i on nekoć dav­no kora­čao. Hodajući po toj kar­ti auto­ri­ca nas poti­če na pro­miš­lja­nje i pro­pi­ti­va­nje žen­skih pri­ča i sud­bi­na uka­zu­ju­ći nam ujed­no na pos­to­ja­nje svo­je­vr­s­nih neis­tra­že­nih oto­ka u toj veli­čans­tve­noj i tajans­tve­noj Terra incog­ni­ti. Ovo je pri­ča o istar­skim žena­ma i nji­ho­vim sud­bi­na­ma. Knjiga nam poku­ša­va odgo­net­nu­ti tko su bile i što su sve radi­le istar­ske žene. Jer, te pri­če naših nona, teta, pra­no­na dubo­ko su usa­đe­ne u našu pod­svi­jest, ali su dale­ko od jav­nog govo­re­nja i poli­ti­ka sje­ća­nja. One su u nepo­sred­noj bli­zi­ni a zapra­vo vrlo dale­ko od našeg jav­nog i kolek­tiv­nog pam­će­nja. Upravo je iz toga iznik­la temelj­na ide­ja knji­ge: uči­ni­ti nevid­ljiv svi­jet žena vid­lji­vim. Udaljavajući nas od jed­ne povr­š­ne i pojed­nos­tav­lje­ne defi­ni­ci­je istar­ske žene, ova knji­ga nam uka­zu­je na šaro­li­kost žen­skih sud­bi­na i iden­ti­te­ta. Zahvaljujući ovom pro­jek­tu, auto­ri­ca je spa­si­la mno­go­broj­ne žene i nji­ho­ve pri­če od zabo­ra­va. (Duga Mavrinac, Ne(Istra)žena kao puto­va­nje – iden­ti­tet  kao naracija)

 

[lang_hr]
O autorici
Iva Đorđević rođe­na je u Rijeci 10.10.1981. godi­ne. Dugogodišnja je čla­ni­ca alter­na­tiv­nog kaza­li­šta Dr. Inat. Kao izvr­š­na orga­ni­za­to­ri­ca radi na fes­ti­va­li­ma: PUF – kaza­liš­ni fes­ti­val, Sa(n)jam knji­ge u Puli, Monte Librić, Polis-Jadran-Europa, Reims Djaz51. Kao pro­fe­so­ri­ca tali­jan­skog i hrvat­skog jezi­ka i knji­žev­nos­ti radi u ško­la­ma: SS „Vladimir Gortan“  i  XVI. gim­na­zi­ja u Zagrebu. Trenutno živi u Zagrebu. Idejna je začet­ni­ca i vodi­te­lji­ca pro­jek­ta „Neistražena“.

[/lang_hr]