Program: Kino POUP rujan-listopad

31.08.2012.

cine­ma info: 
aleksandar.poropat@poup.hr

reser­va­ti­on 
(pon-čet/mon-thr, 8:00 – 11:00) , tel.: 00385 52 887 218 , e‑mail: rezervacije@poup.hr

Kino bla­gaj­na otva­ra se sat vre­me­na pri­je počet­ka projekcije.

REZERVIRANE KARTE TREBAJU SE PODIĆI NAJKASNIJE 30 MIN PRIJE POČETKA FILMA, NAKON ČEGA IDU U PRODAJU!

 

[lang_hr]

STEP UP 4.
07. – 08.09.2012. u 20h
Originalni nas­lov: Step Up 4: Revolution
Žanr: glaz­be­ni, roman­sa, teen, sport­ski 
Režija: Scott Speer
Uloge: Kathryn McCormick, Ryan Guzman, Adam G. Sevani
Novi ples­ni film o veli­kom ples­nom natje­ca­nju, ovaj put smje­šten u vre­li Miami.
Radnja fil­ma smje­šte­na je u uža­re­ni Miami. Emily, kćer­ka boga­tog biz­ni­sme­na, dola­zi u Miami kako bi pos­ta­la pro­fe­si­onal­na ple­sa­či­ca, ali se ubr­zo zaljub­lju­je u Seana, mla­di­ća koji pre­dvo­di ples­nu gru­pu s navod­nom lošom repu­ta­ci­jom. Naporno tre­ni­ra­ju kako bi pobi­je­di­li na natje­ca­nju i osvo­ji­li veli­ku sti­pen­di­ju. Hoće li talent, rad i i vru­ći ples­ni podi­ji biti dovoljni?

[/lang_hr]

 

VITEZ TAME: POVRATAK
12. – 15.09.2012. u 20h
Originalni nas­lov: The Dark Knight Rises
Trajanje: 165 minuta
Žanr: akci­ja, kri­mi, dra­ma, tri­ler 
Režija: Christopher Nolan
Uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Michael Caine, Gary Oldman, Anne Hathaway, Joseph Gordon-Levitt, Liam Neeson, Morgan Freeman, Marion Cotillard
Zadnji film Nolanove tri­lo­gi­je u kojem se osta­rje­li Batman (Christian Bale) mora suoči­ti s opa­kim Baneom (Tom Hardy) i zago­net­nom Catwoman (Anne Hathaway), a baš je kre­nuo – u miro­vi­nu! Prošlo je osam godi­na otkad je Batman nes­tao i od hero­ja pos­tao bje­gun­cem. Preuzevši odgo­vor­nost za smrt Harveyja Denta, Vitez tame žrtvo­vao je sve što je tre­ba­lo slu­ži­ti većem dobru.

 

NEDODIRLJIVI 
21. – 22.09.2012. u 20h
 Originalni nas­lov: Intouchables
Trajanje: 112 minuta
Žanr: kome­di­ja, dra­ma 
Režija: Olivier Nakache, Eric Toledano
Uloge: Francosi Cluzet, Omar Sy
Francuska kome­di­ja o mili­jar­de­ru tetra­ple­gi­ča­ru i nje­go­vom pomoć­ni­ku, mla­di­ću koji je tek iza­šao iz zatvo­ra. Nakon nesre­će na para­gli­din­gu boga­ti aris­to­krat Philippe unaj­mi mla­di­ća ime­nom Driss kao nje­go­va­te­lja. Budući da je Driss iz rad­nič­ke obi­te­lji i nedav­no pušten iz zatvo­ra, on je, ukrat­ko, naj­ma­nje odgo­va­ra­ju­ći kan­di­dat za taj posao.

 

 

KRALJEVSTVO IZLAZEĆEG MJESECA 
27. – 28.09.2012. u 20h
 Originalni nas­lov: Moonrise Kingdom 
Trajanje: 94 minu­ta
Žanr:  avan­tu­ra, kome­di­ja, dra­ma, roman­sa, teen 
Režija: Wes Anderson
Uloge: Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swinton, Jared Gilman, Kara Hayward, Harvey Keitel, Frances McDormand, Jason Schwartzman
Romantična kome­di­ja za mla­de u reži­ji Wesa Andersona, pri­ča o dvo­je zaljub­lje­nih kli­na­ca koji bje­že od kuće. Priča pra­ti dvo­je zaljub­lje­nih kli­na­ca koji bje­že iz izvi­đač­kog kam­pa, pa za nji­ma u potra­gu kre­ću čla­no­vi obi­te­lji, grad­ski šerif (Bruce Willis ) i šef izvi­đa­ča (Edward Norton ).

 
MERIDA HRABRA
 03. – 06.10.2012. u 18h
 Originalni nas­lov: Brave
Trajanje: 100 min
Žanr:  akci­ja, avan­tu­ra, ani­mi­ra­ni, obi­telj­ski, fan­tas­ti­ka, dje­čji 
Režija: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell
Uloge: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson
Animirana pri­ča o Meridi, bor­be­noj škot­skoj prin­ce­zi koja je odluč­na u tome da sama skro­ji vlas­ti­ti život­ni put. Još od pra­dav­nih vre­me­na pri­če o epskim bit­ka­ma i mis­tič­nim legen­da­ma pre­no­si­le su se s gene­ra­ci­je na gene­ra­ci­ju kroz nerav­ne i mis­te­ri­oz­ne pre­dje­le Škotske. Slična će se stvar dogo­di­ti i s Meridom Hrabrom, glav­nom juna­ki­njom koja će se suoči­ti s tra­di­ci­jom, sud­bi­nom i naj­žeš­ćom zvijeri.

 
TOTAL RECALL
05. – 06.10.2012. u 20h
Originalni nas­lov: Total Recall
Trajanje: 121 minu­ta
Žanr: akci­ja, ZF, tri­ler, pus­to­lov­ni, spek­takl 
Režija: Len Wiseman
Uloge: Colin Farrell, Bokeem Woodbine, Bryan Cranston
Futuristički akcij­ski SF spek­takl o tvor­nič­kom rad­ni­ku (Colin Farrell) koji poči­nje sum­nja­ti da je špi­jun, iako nije ni sam sigu­ran na čijoj se stra­ni nala­zi. 2084., nakon zas­tra­šu­ju­ćeg rata, Zemlja je podi­je­lje­na u dvi­je vele­si­le – Euroameriku i Novi Šangaj koji se bore za prev­last. U tom svi­je­tu živi Douglas Quaid (Colin Farrell), tvor­nič­ki rad­nik koji pati od agre­siv­nih noć­nih mora.

 
SNJEGOVI KILIMANJARA
12. – 13.10.2012. u 20h
Originalni nas­lov: Les neiges du Kilimandjaro
Trajanje: 107 minu­ta
Žanr: dra­ma 
Režija: Robert Guediguain
Uloge: Ariane Ascaride, Jean Pierre Darroussin
Unatoč gubit­ku pos­la, Michel sret­no živi sa supru­gom Marie-Claire i nji­ho­vom dje­com i unu­ča­di, okru­že­ni pri­ja­te­lji­ma. Zaljubljeni već pre­ko 30 godi­na, ponos­ni su na svo­ju zajed­ni­cu i poli­tič­ko zala­ga­nje, jer im je savjest čis­ta poput živo­ta kak­vog vode. No sre­ću će naru­ši­ti dvo­ji­ca naoru­ža­nih mla­di­ća koji ih pre­tu­ku, zave­žu, ukra­du im vjen­ča­no prste­nje i život­nu ušteđevinu.

 

 
TED  
24.10.2012. u 20h  
27.10.2012. u 20h  
Trajanje: 106 minu­ta
 Žanr: Komedija
Redatelj: Seth MacFarlane
Uloge Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane
Tvorac seri­je Famly Guy dono­si svoj humor na veli­ka plat­na u zabav­nom fil­mu Ted. Mark Wahlberg svoj život dije­li ni manje ni više nego sa svo­jim pli­ša­nim med­vje­dom… Nerazdvojni su već 27 godi­na, a kada u Markov život uđe pre­li­je­pa Mila Kunis stva­ri se mijenjaju…

 
Zbog veli­kog inte­re­sa publi­ke, odr­žat će se ponov­no pro­jek­ci­ja fil­ma „Madagaskar3“
MADAGASKAR 3 – sin­kro­ni­zi­ran na hrvat­ski
 02. – 03.11.2012. u 18h 
Originalni nas­lov: Madagascar 3: Europe’s Most Wanted
Žanr: avan­tu­ra, ani­mi­ra­ni, kome­di­ja 
Režija: Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon
Poznate juna­ke ovom nas­tav­ku put vodi kroz Europu, gdje su pro­naš­li savr­še­no skro­vi­šte: putu­ju­ći cir­kus! U tre­ćem fil­mu seri­ja­la Madagascar Alex (Ben Stiller), Marty (Chris Rock), Gloria (Jada Pinkett Smith) i Melman (David Schwimmer) odluč­ni su vra­ti­ti se u The Central Park Zoo u New York Cityju. Odlazeći iz Afrike putem skre­ću i nađu se u Europi love­ći pin­gvi­ne i čim­pan­ze koji su uspje­li oro­bi­ti koc­kar­ni­cu u Monte Carlu.