Program POUP

28.08.2012.

KINO
31. kolo­vo­za i 1. ruj­na 2012. u 21.00 h pri­ka­zi­vat će se akci­ja, avan­tu­ra, fantastika

 

Čudesni Spider-Man
Redatelj: Marc Webb
Uloge: Andrew Garfield, Irrfan Khan, Denis Leary, C. Thomas Howell, Julianne Nicholson, Emma Stone

[lang_hr]
OSNOVNA GALZBENA ŠKOLA „SLAVKO ZLATIĆ“

Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč, Osnovna glaz­be­na ško­la «Slavko Zlatić»  Vas pozi­va na audi­ci­je za upis u školu:

Draga dje­co ako voli­te ple­sa­ti  dođi­te na Audiciju za upis u prvi raz­red osnov­ne ško­le suvre­me­nog ple­sa u čet­vr­tak, 30. kolo­vo­za 2012. godi­ne u 17,00 sati u u Maloj sali Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč (pre­ko puta dje­čjeg Benettona).
Audiciji mogu pris­tu­pi­ti dje­ca sta­ros­ti od 8 do 11 godi­na, na audi­ci­ju je potreb­no doći s opre­mom (odje­ćom za vježbanje).[/lang_hr]

 
Od jese­ni u našoj ško­li poči­nje s radom odjel tru­be. Djeco ako voli­te tru­bu i želi­te pos­ta­ti tru­bač oče­ku­je­mo Vas na Audiciji za tru­bu  u čet­vr­tak, 30. kolo­vo­za 2012. godi­ne od 17,00 do 19,00 sati u Osnovnoj glaz­be­noj ško­li ”Slavko Zlatić”.
Svi oni koji se žele upi­sa­ti u glaz­be­nu ško­lu a nisu to još uči­ni­li mogu doći na Audiciju za upi­se u pri­prem­ni raz­red osnov­ne glaz­be­ne ško­le u čet­vr­tak, 30. kolo­vo­za 2012. godi­ne od 17,00 do 19,00 sati u Osnovnoj glaz­be­noj ško­li ”Slavko Zlatić”:
Audiciji mogu pris­tu­pi­ti dje­ca sta­ros­ti od 6 do 8 godina.

 
Nastava u Osnovnoj glaz­be­noj ško­li «Slavko Zlatić»  poči­nje 03.09.2012. godi­ne  kada će se odr­ža­ti i podje­la ras­po­re­da uče­ni­ci­ma od 17,00 do 19,00 sati u Matičnoj ško­li u Poreču i u Područnom odje­lu u Vrsaru od 10,00 do 12,00 sati.

 

 
IZLOŽBE

 
GALERIJA ZUCCATO
Od 3. ruj­na, s otvo­re­njem u 20 sati, u Galeriji Zuccato u Poreču gos­tu­je Dućan meta­fo­ra radi­oni­ce Petikat.
Autori pro­jek­ta su Stanislav Habjan i Danijel Žeželj.
Kao doma­ći­ni pos­ta­va auto­ri će sva­kod­nev­no bora­vi­ti u Galeriji tije­kom dvo­tjed­nog tra­ja­nja izlož­be od 10 – 13 i 17 – 23. Zamišljen kao mjes­to stva­ra­nja, dru­že­nja i raz­mje­ne, Dućan meta­fo­ra ujed­no je i radi­oni­ca čiji će zavr­š­ni rezul­tat biti pred­stav­ljen na zatva­ra­nju izlož­be, 17. ruj­na u 20 sati.
Poslije pred­stav­lja­nja na proš­lo­go­diš­njem pul­skom Sajmu knji­ga te cje­lo­mje­seč­nog zim­skog gos­to­va­nja u zagre­bač­koj Kući Lauba, poreč­ka je pala­ča Zuccato ‘tre­ća adre­sa’ Dućana metafora.

 
Za gra­đa­ne i gos­te Poreča pri­prem­ljen je vrlo oso­bit ambi­jent pod nazi­vom Post Adria.

Petikat je pros­tor igre, obli­ko­va­nja i kre­ativ­ne raz­mje­ne. Kao umjet­nič­ka radi­oni­ca uknji­žen je na Ministarstvu kul­tu­re RH 2001. Dosad ostva­re­no uklju­ču­je izlož­be i akci­je, per­for­man­se i gra­fi­te, knji­ge i gra­fič­ke mape, fil­mo­ve i dizaj­ner­ske pro­izvo­de, koris­ne i neko­ris­ne igrač­ke i izu­me. Kao nak­lad­nik, Petikat je ostva­rio više od dva­de­set autor­skih izda­nja. Kao stu­dio za dizajn, Petikat obli­ku­je iden­ti­te­te kul­tur­nih i umjet­nič­kih doga­đa­nja, obi­telj­skih i pri­ja­telj­skih pot­hva­ta, pla­ka­te i zna­ko­ve, knji­ge i kata­lo­ge, pisma i kover­te, osob­ne biljež­ni­ce i oso­bi­te daro­ve. Kao pekar iz fil­ma Fibonaccijev kruh, Petikat sli­je­di spi­ral­nu kri­vu­lju jed­na­ku obli­ku kruš­či­ća koje mije­si, peče i dostavlja.
kon­takt: info@petikat.com

 
MALA GALERIJA
U   Maloj gale­ri­ji  otvo­re­na je izlož­ba Jasmine Krajačić: My Way. Autorica se pred­sta­vi­la seri­jom sli­ka na koji­ma pri­ka­zu­je svo­je glaz­be­ne ido­le: Sex Pistols, The Clash i Ramones.
Izložba će biti otvo­re­na do 2. 9. 2012. sva­kim danom osim pone­djelj­ka od 10 – 12 i 19 – 22 h.

 
ISTARSKA SABORNICA

U Istarskoj sabor­ni­ci otvo­ren je 52. Annala koji nosi naziv Prizivanje proš­los­ti. Ovogodišnja izbor­ni­ca je povjes­ni­čar­ka umjet­nos­ti Radmila Iva Janković, kus­to­si­ca Muzeja suvre­me­ne umjet­nos­ti u Zagrebu. Temom Prizivanje proš­los­ti izbor­ni­ca istra­žu­je recent­no zani­ma­nje umjet­ni­ka za povijest.

Na izlož­bi izla­žu sli­je­de­ći umjetnici:
1.    Lara Badurina
2.    Tomislav Brajnović
3.    Marijan Crtalić
4.    Ivan Kožarić
5.    Andreja Kulunčić
6.    Kristina Leko
7.    David Maljković
8.    Luiza Margan
9.    Dalibor Martinis
10.    Sofija Silvija
11.    Slaven Tolj
12.    Dubravka Vidović
13.    Silvio Vujičić

Izložba će biti otvo­re­na do 9. 9. 2012. sva­kim danom od 10 – 12 i 19 – 22 sata.

 
KIPARSKA ŠKOLA MONTRAKER
U pone­dje­ljak, 3. ruj­na zapo­či­nje s radom 22. među­na­rod­na stu­dent­ska kipar­ska ško­la Montraker. Studenti i nji­ho­vi men­to­ri iz Zagreba, Splita, Rijeke, Ljubljane i Venecije  uz pomoć maj­sto­ra kame­nok­le­sa­ra izra­đi­va­ti će svo­je skul­p­tu­re u kame­no­lo­mu Montraker u Vrsaru od pone­djelj­ka do subo­te od 8 – 12 i od 16 – 19 sati. Svečano zatva­ra­nje će se odr­ža­ti 14. ruj­na u 18 sati.

 

KONCERTI
KONCERTI U EUFRAZIJEVOJ BAZILICI
U uto­rak, 28. kolo­vo­za  2012. godi­ne, s počet­kom u 21.00 sat, u sklo­pu «51. Koncertne sezo­ne u Eufrazijevoj bazi­li­ci», u Eufrazijevoj bazi­li­ci, odr­žat će kon­cert kla­sič­ne glaz­be IGOR PARO,  rene­san­s­na lutnja.

U petak, 31. kolo­vo­za 2012. godi­ne, s počet­kom u 21.00 sat, u sklo­pu «51. Koncertne sezo­ne u Eufrazijevoj bazi­li­ci», u Eufrazijevoj bazi­li­ci, odr­žat će kon­cert kla­sič­ne glaz­be PETER  ZOLTAN, glasovir.

Cijena ulaz­ni­ce za kon­cer­te kla­sič­ne glaz­be: 50,00 kn
Ulaznice se mogu kupi­ti na ula­zu u Eufrazijevu bazi­li­ku, na dan kon­cer­ta, sat vre­me­na pri­je početka.

JAZZ U LAPIDARIJU

U sri­je­du, 29. 08. 2012. godi­ne, s počet­kom u 21.00 sat, u sklo­pu «XVII. Jazz‑a u Lapidariju», odr­žat će kon­cert Denis  Razz- upclo­se & per­so­nal  quar­tet / HR / I, u sas­ta­vu: Simone Serafini-kon­tra­bas, Igor Checchini (I)  – bub­nje­vi, Zoran Majstorović – gita­ra  (HR)
Cijena ulaz­ni­ce za jazz kon­cer­te: 50,00 kn
Ulaznice se mogu kupi­ti na ula­zu u Lapidarij, na dan kon­cer­ta, sat vre­me­na pri­je počet­ka istog.