Kod Marula! – Pula, 28. rujna od 10 do 12 sati

26.09.2012.

Pozivaju se zain­te­re­si­ra­ni na mje­šo­vi­to-medij­ski knji­žev­ni spek­takl Kod Marula

Gdje: kod kipa Marka Marulića, Park kra­lja Zvonimira, Pula (u slu­ča­ju kiše pro­gram će se odr­ža­ti u Klubu hrvat­skih knji­žev­ni­ka u Puli (Sv.Ivana 1, zajed­nič­ki ulaz s MSUI)

 

Kada: petak, 28. ruj­na, od 10 do podne

 

Nastupaju:

Literarna i dram­ska sku­pi­na Gimnazije, Pula pod vod­stvom pro­fe­so­ra Filipa Zoričića

ZaPis, Zadar

ZaPis je udru­ga zadar­skih pisa­ca stvo­re­na za afir­ma­ci­ju i pro­mi­ca­nje mla­dih knji­žev­ni­ka u Zadru. Osnovana 2009. i od onda orga­ni­zi­ra niz knji­žev­nih doga­đa­nja u Zadru i župa­ni­ji. U Puli ZaPis pred­stav­lja­ju: Ivan-Boško Habuš, Valentina Mlađen, Iva Pejković, Daniel Radočaj, Pula

 

DIM, Pula

[lang_hr]
Društvo mla­dih pjes­ni­ka DIM je nefor­mal­no druš­tvo mla­dih kre­ati­va­ca koje nit­ko nije htio pa su se oku­pi­li među­sob­no iz potre­be da se jav­no sra­mo­te autor­skom poezi­jom. Organizira dva tra­di­ci­onal­na doga­đa­ja – DIMljenje po par­ko­vi­ma i DIMljenje po bir­ti­ja­ma, ali i rado gos­tu­je gdje god ih se pozo­ve. Djeluje od kra­ja 2007. godi­ne i vjer­no je svom ime­nu u tome da je po orga­ni­za­ci­ji ete­ral­no a po izved­bi uža­re­no. Kod Marula nas­tu­pa­ju: 

Dražen Kiralj,  Milica Šabanović, Sanja Knežević, Patricija Softić, Jadran Balenović , Atila Koso , Bruno Brežac

[/lang_hr]