Obilježavanje međunarodnog dana pismenosti

06.09.2012.

[lang_hr]

Povodom ovo­go­diš­njeg Dana pisme­nos­ti (8. ruj­na) Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula 
pozi­va zain­te­re­si­ra­ne na sudje­lo­va­nje u edu­ka­tiv­nom kvi­zu o povi­jes­ti pisa­ne riječi.

[/lang_hr]

 

 

 

Više infor­ma­ci­ja u nastavku:

danpismenost2012

 

Foto