POUP program

17.09.2012.

KINO
21. i 22. ruj­na 2012. u 20 h pri­ka­zi­vat će se film
NEDODIRLJIVI
kome­di­ja, drama
Redatelj : Olivier Nakache, Eric Toledano
Uloge: Francosi Cluzet, Omar Sy
tra­ja­nje: 112 min
Sinopsis:
Komedija o mili­jar­de­ru tetra­ple­gi­ča­ru i nje­go­vom pomoć­ni­ku, mla­di­ću koji je tek iza­šao iz zatvora.
Topla emo­ci­onal­na pri­ča ins­pi­ri­ra­na isti­ni­tim doga­đa­ji­ma. Film koji u Europi ruši sve rekor­de gledanosti.

 

 
IZLOŽBE

 

U pone­dje­ljak, 17. ruj­na 2012. u 20 sati, u gale­ri­ji Zuccato, zavr­ša­va se prva poreč­ka plo­vid­ba Dućana Metafora,  jedins­tve­nog umjet­nič­kog projekta.

 
Tijekom dvo­tjed­nog borav­ka u Galeriji Zuccato, Dućan meta­fo­ra radi­oni­ce Petikat pred­sta­vio se kao otvo­re­na i topla toč­ka stva­ra­nja, dru­že­nja i raz­mje­ne, spon­ta­no i lako pos­ta­ju­ći sre­di­štem grad­skog kul­tur­nog zbivanja.

 
Višenamjenski i inte­rak­tiv­ni ambi­jent Dućana meta­fo­ra, ‘gos­tu­ju­ćeg doma­ćins­tva’ koje uklju­ču­je stal­nu pris­tut­nost jed­no­ga od auto­ra, u Poreču je pod nazi­vom Post Adria bio posve­ćen povjes­ni­ča­ru umjet­nos­ti i kul­tu­re, gos­po­di­nu Branku Fučiću.

 
U ime Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta u Poreču i auto­ra iz radi­oni­ce Petikat, pozi­va­mo Vas da svo­jim pri­sus­tvom uve­li­ča­te i ukra­si­te ambi­jent Dućana meta­fo­ra pos­ljed­nje veče­ri nje­go­vog prvog borav­ka u gradu.

 
U petak, 21. ruj­na 2012. u 20 sati, u gale­ri­ji Zuccato, odr­žat će se otvo­re­nje izlož­be nizo­zem­skog foto­gra­fa Dika Bouwhouisa.

 
Autor se kroz medij foto­gra­fi­je bavi istra­ži­va­njem medi­te­ran­skog  turis­tič­kog kra­jo­li­ka koji je po mno­go čemu kra­jo­lik pre­obraz­be. U Europi se podru­čje sre­do­zem­nih oba­la nepres­ta­no gra­di još od Drugog svjet­skog rata, i pos­tup­no će se razvi­ti u naj­ve­ću urba­ni­za­ci­ju na kon­ti­nen­tu. Linearnu urba­ni­za­ci­ju koja ima ogra­ni­čen kop­ne­ni doseg, ali dužin­ski pokri­va tisu­će milja i tre­nu­tač­no se pro­te­že od Portugala do Crne Gore. U nesi­gur­nom povi­jes­nom raz­dob­lju današ­nji­ce, kada se boji­mo da bi san o uje­di­nje­noj Europi mogao pro­pas­ti, sre­do­zem­na se turis­tič­ka zona širi i dalje. Kad se uzme u obzir stal­ni porast turiz­ma duž oba­la Crne Gore, Turske i Albanije, malo-poma­lo mogao bi se pre­obra­zi­ti u prvi istin­ski europ­ski mega­lo­po­lis. Nova geopo­li­tič­ka jedi­ni­ca, tran­s­na­ci­onal­ni kon­glo­me­rat pri­mor­skih nase­lja za odmor, koji je već vid­ljiv na noć­nim snim­ka­ma sate­li­ta NASA‑e kao lanac svje­tla oko Sredozemnog mora.

 
Kao kra­jo­lik odmo­ra na gra­ni­ci zem­lje i vode, to je i pri­vre­me­ni kra­jo­lik. Na vrhun­cu sezo­ne, koja obič­no tra­je naj­vi­še neko­li­ko mje­se­ci, kra­jo­lik se pre­obra­ža­va u nekak­vu ano­nim­nu zem­lju koju zauzi­ma­ju turis­ti iz cije­log svi­je­ta. Nakon sezo­ne osta­je kon­glo­me­rat pri­mor­skih gra­do­va duho­va, niči­ja zem­lja. U to doba godi­ne, pri­je i pos­li­je turis­tič­ke sezo­ne, autor istra­žu­je tu tran­s­na­ci­onal­nu turis­tič­ku zonu. Naime, kad turis­ti odu, nji­ho­va nazoč­nost pos­ta­je još očitija.

Izložba će biti otvo­re­na za jav­nost sva­kim danom osim pone­djelj­ka do 14.10. 2012. od 10 – 12 i od 18 – 21 h.

 

OBRAZOVANJE

 

[lang_hr]
Obrazovna dje­lat­nost Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč upi­su­je polaz­ni­ke na teča­je­ve stra­nih jezi­ka, veri­fi­ci­ra­ne pro­gra­me ospo­sob­lja­va­nja za koji se upi­su­ju u rad­nu knji­ži­cu, infor­ma­tič­ke teča­je­ve, te raz­ne kre­ativ­ne radi­oni­ce za dje­cu i odrasle.
Informacije na broj tele­fo­na 887 – 216 rad­nim danom od 10 do 14 sati ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr
Poklonite sebi jedan tečaj godišnje!
Draga dje­co, Učilište i Glazbena ško­la Vas pozi­va­ju na upis u glaz­be­ni vrtić. Ako ima­te izme­đu 5 i 7 godi­na i želi­te pje­va­ti, svi­ra­ti, ple­sa­ti, crta­ti i ras­ti uz glaz­bu, javi­te se u Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč na 887 – 216 ili infor­ma­ci­je potra­ži­te na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr  .

Mješoviti pje­vač­ki zbor «Joakim Rakovac» pozi­va sve lju­bi­te­lje pje­va­nja da im se pri­dru­že tako što će se javi­ti na audi­ci­ju koja se odr­ža­va pone­djelj­kom i čet­vrt­kom u 19.30 sati u pros­to­ri­ja­ma zbo­ra (biv­ši Roxy bar).
Informacije na broj tele­fo­na 887 – 216 ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr

[/lang_hr]