POUP program

10.09.2012.

KINO – 12. – 15. ruj­na 2012. u 20 h pri­ka­zi­vat će se akci­ja, kri­mi, dra­ma, triler

 

VITEZ TAME:POVRATAK
Redatelj : Christopher Nolan
Uloge: Christian Bale, Tom Hardy, Michael Caine, Gary Oldman, Anne Hathaway, Joseph Gordon-Levitt, Liam Neeson, Morgan Freeman, Marion Cotillard (tra­ja­nje: 165 min )

 
IZLOŽBE

 
GALERIJA ZUCCATO
Od 3. ruj­na, s otvo­re­njem u 20 sati, u Galeriji Zuccato u Poreču gos­tu­je Dućan meta­fo­ra radi­oni­ce Petikat.
Autori pro­jek­ta su Stanislav Habjan i Danijel Žeželj.

 

Kao doma­ći­ni pos­ta­va auto­ri će sva­kod­nev­no bora­vi­ti u Galeriji tije­kom dvo­tjed­nog tra­ja­nja izlož­be od 10 – 13 i 17 – 23. Zamišljen kao mjes­to stva­ra­nja, dru­že­nja i raz­mje­ne, Dućan meta­fo­ra ujed­no je i radi­oni­ca čiji će zavr­š­ni rezul­tat biti pred­stav­ljen na zatva­ra­nju izlož­be, 17. ruj­na u 20 sati.
Poslije pred­stav­lja­nja na proš­lo­go­diš­njem pul­skom Sajmu knji­ga te cje­lo­mje­seč­nog zim­skog gos­to­va­nja u zagre­bač­koj Kući Lauba, poreč­ka je pala­ča Zuccato ‘tre­ća adre­sa’ Dućana metafora.
Za gra­đa­ne i gos­te Poreča pri­prem­ljen je vrlo oso­bit ambi­jent pod nazi­vom Post Adria.

 

o auto­ri­ma i radionici:
Stanislav Habjan, mul­ti­me­dij­ski umjet­nik; autor knji­ga krat­kih pri­ča Nemoguća vari­jan­ta i Interkonfidental, osni­vač je i član Greiner & Kropilak Mailart Officea (1983−2003), Slipe kon­fi­den­ce (1993−2003) i Petikata, 2001. Izlagao i nas­tu­pao u Hrvatskoj, Francuskoj, Sloveniji, Italiji, Danskoj, Švicarskoj, Njemačkoj, Indiji… G. 1993. kons­tru­irao Human Weight Printer, uni­kat­ni tip gra­fič­ke pre­še za dvi­je oso­be kojom je ostva­ren niz per­for­man­sa, oti­sa­ka gra­fi­ka uži­vo. Kao dizaj­ner autor je broj­nih vizu­al­nih iden­ti­te­ta za doma­će i među­na­rod­ne umjet­nič­ke pro­jek­te, film­ske i glaz­be­ne fes­ti­va­le, izlož­be i pred­sta­ve. Oblikovao za nas­tu­pe hrvat­skih umjet­ni­ka na vene­ci­jan­skom bije­na­lu (1997, 2003 i 2005), pla­ka­ti su mu uvr­šte­ni u Graphis pos­ter books (1994, 1995, 2004); bio je art direk­tor novi­na za kul­tu­ru Homo volans (1995÷7) i glaz­be­nog maga­zi­na Nomad (br.1 – 18,1998/9). U surad­nji s Danijelom Žeželjom ostva­rio je niz gra­fič­kih mapa i sli­kov­ni­ca (Petikat Exp, 2005; Becycled Quotes, 2006; Be Fair to Dog!, 2007., Lun, 2009, Život mimo, 2010, 12P, 2011, Dućan meta­fo­ra, 2011.) kao i mul­ti­me­dij­skih pro­je­ka­ta i per­for­man­sa izve­de­nih u Hrvatskoj i Italiji (Homo volans,1996; Osmijeh Majakovskog, 2001; Stazione Topolo, 2003;Reflex, 2006; My Home is Your Home, 2009; Simetrija kva­dra­ta, 2011). Za gra­fič­ki dizajn nagra­da na 34. Zagrebačkom salo­nu (Slipa kon­fi­den­ca), 1999; za autor­ski pro­jekt Becycled! nagra­da na 40. Zagrebačkom salo­nu, 2006.
Danijel Žeželj autor je stri­po­va i ani­mi­ra­nih fil­mo­va, sli­kar, gra­fi­čar, ilus­tra­tor, sce­na­rist. Likovnu aka­de­mi­ju zavr­šio je u Zagrebu, živio je u Engleskoj i Italiji, danas u Brooklynu. Radove je objav­lji­vao u Hrvatskoj, Sloveniji, Engleskoj, Švicarskoj, Francuskoj, Italiji, Španjolskoj, Švedskoj, Njemačkoj, Argentini i SAD. Radio s izdavačimaMarvel, DC Comics/Vertigo, Grifo Edizioni, Hazard, Dargaud, objav­lji­vao u The New York Times Book Review, Harper’s Magazine, San Francisco Guardian, itd. Objavio je dva­de­set autor­skih strip albu­ma. Od 1997. s Jessicom Lurie ostva­ru­je per­for­man­se koji sje­di­nju­ju glaz­bu i sli­ka­nje uži­vo, a izvo­đe­ni su u mno­gim  gra­do­vi­ma Europe i Amerike, u kaza­li­šti­ma, klu­bo­vi­ma, gale­ri­ja­ma, crk­va­ma i skvo­to­vi­ma. Prvi je svjet­ski autor stri­pa čiji je rad pred­stav­ljen samos­tal­nom izlož­bom u Isabella Stewart Gardner Muzeju u Bostonu, 2005. Tijekom 201011 nje­gov krat­ki ani­mi­ra­ni film A Different Bunny bio je pri­ka­zan na neko­li­ko fes­ti­va­la u Americi i Europi, a u stu­de­nom 2011. na Next Wave Festivalu pred­stav­ljen je mul­ti­me­dij­ski pro­jekt Brooklyn Babylon, jed­no­sat­na pred­sta­va koja uklju­ču­je ani­mi­ra­ni film, glaz­bu i sli­ka­nje uži­vo, a u kojoj je po vlas­ti­toj pri­či nas­li­kao i mon­ti­rao oko 25 minu­ta ani­ma­ci­je; glaz­bu je napi­sao Darcy James Argue, a izvo­dio big­band Secret Society. Jedan je od osni­va­ča umjet­nič­ke radi­oni­ce Petikat u čijem je izda­nju objav­ljen nje­gov pos­ljed­nji strip album “Industrijski”.
—-

 

[lang_hr]Petikat je pros­tor igre, obli­ko­va­nja i kre­ativ­ne raz­mje­ne. Kao umjet­nič­ka radi­oni­ca uknji­žen je na Ministarstvu kul­tu­re RH 2001. Dosad ostva­re­no uklju­ču­je izlož­be i akci­je, per­for­man­se i gra­fi­te, knji­ge i gra­fič­ke mape, fil­mo­ve i dizaj­ner­ske pro­izvo­de, koris­ne i neko­ris­ne igrač­ke i izu­me. Kao nak­lad­nik, Petikat je ostva­rio više od dva­de­set autor­skih izda­nja. Kao stu­dio za dizajn, Petikat obli­ku­je iden­ti­te­te kul­tur­nih i umjet­nič­kih doga­đa­nja, obi­telj­skih i pri­ja­telj­skih pot­hva­ta, pla­ka­te i zna­ko­ve, knji­ge i kata­lo­ge, pisma i kover­te, osob­ne biljež­ni­ce i oso­bi­te daro­ve. Kao pekar iz fil­ma Fibonaccijev kruh, Petikat sli­je­di spi­ral­nu kri­vu­lju jed­na­ku obli­ku kruš­či­ća koje mije­si, peče i dostavlja.[/lang_hr]

 
kon­takt: info@petikat.com

 

 
KIPARSKA ŠKOLA MONTRAKER
3. ruj­na zapo­če­la je  s radom 22. među­na­rod­na stu­dent­ska kipar­ska ško­la Montraker. Studenti i nji­ho­vi men­to­ri iz Zagreba, Splita, Rijeke, Ljubljane i Venecije  uz pomoć maj­sto­ra kame­nok­le­sa­ra izra­đi­va­ti će svo­je skul­p­tu­re u kame­no­lo­mu Montraker u Vrsaru od pone­djelj­ka do subo­te od 8 – 12 i od 16 – 19 sati. Svečano zatva­ra­nje će se odr­ža­ti 14. ruj­na u 18 sati.

 
OBRAZOVANJE
Obrazovna dje­lat­nost Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč oba­vje­šta­va sve zain­te­re­si­ra­ne da zapo­či­nju upi­si na teča­je­ve stra­nih jezi­ka, veri­fi­ci­ra­ne pro­gra­me ospo­sob­lja­va­nja koji se upi­su­ju u rad­nu knji­ži­cu, infor­ma­tič­ke teča­je­ve, te raz­ne kre­ativ­ne radi­oni­ce za dje­cu i odrasle.
Informacije na broj tele­fo­na 887 – 216 rad­nim danom od 10 do 14 sati ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr