Rujan – POUP

24.09.2012.

KINO
27. i 28. ruj­na 2012. u 20 h pri­ka­zi­vat će se film
KRALJEVSTVO IZLAZEĆEG MJESECA

 
avan­tu­ra, kome­di­ja, dra­ma, roman­sa, teen
Redatelj: Wes Anderson
Uloge: Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swinton, Jared Gilman, Kara Hayward, Harvey Keitel, Frances McDormand, Jason Schwartzman
tra­ja­nje: 94 min
Sinopsis:
Romantična kome­di­ja za mla­de u reži­ji Wesa Andersona, pri­ča o dvo­je zaljub­lje­nih kli­na­ca koji bje­že od kuće. Priča pra­ti dvo­je zaljub­lje­nih kli­na­ca koji bje­že iz izvi­đač­kog kam­pa, pa za nji­ma u potra­gu kre­ću čla­no­vi obi­te­lji, grad­ski šerif (Bruce Willis) i šef izvi­đa­ča (Edward Norton).

 
IZLOŽBE

 
GALERIJA ZUCCATO

U gale­ri­ji Zuccato, otvo­re­na je izlož­ba nizo­zem­skog foto­gra­fa Dika Bouwhouisa.

 
Autor se kroz medij foto­gra­fi­je bavi istra­ži­va­njem medi­te­ran­skog  turis­tič­kog kra­jo­li­ka koji je po mno­go čemu kra­jo­lik pre­obraz­be. U Europi se podru­čje sre­do­zem­nih oba­la nepres­ta­no gra­di još od Drugog svjet­skog rata, i pos­tup­no će se razvi­ti u naj­ve­ću urba­ni­za­ci­ju na kon­ti­nen­tu. Linearnu urba­ni­za­ci­ju koja ima ogra­ni­čen kop­ne­ni doseg, ali dužin­ski pokri­va tisu­će milja i tre­nu­tač­no se pro­te­že od Portugala do Crne Gore. U nesi­gur­nom povi­jes­nom raz­dob­lju današ­nji­ce, kada se boji­mo da bi san o uje­di­nje­noj Europi mogao pro­pas­ti, sre­do­zem­na se turis­tič­ka zona širi i dalje. Kad se uzme u obzir stal­ni porast turiz­ma duž oba­la Crne Gore, Turske i Albanije, malo-poma­lo mogao bi se pre­obra­zi­ti u prvi istin­ski europ­ski mega­lo­po­lis. Nova geopo­li­tič­ka jedi­ni­ca, tran­s­na­ci­onal­ni kon­glo­me­rat pri­mor­skih nase­lja za odmor, koji je već vid­ljiv na noć­nim snim­ka­ma sate­li­ta NASA‑e kao lanac svje­tla oko Sredozemnog mora.

 
Kao kra­jo­lik odmo­ra na gra­ni­ci zem­lje i vode, to je i pri­vre­me­ni kra­jo­lik. Na vrhun­cu sezo­ne, koja obič­no tra­je naj­vi­še neko­li­ko mje­se­ci, kra­jo­lik se pre­obra­ža­va u nekak­vu ano­nim­nu zem­lju koju zauzi­ma­ju turis­ti iz cije­log svi­je­ta. Nakon sezo­ne osta­je kon­glo­me­rat pri­mor­skih gra­do­va duho­va, niči­ja zem­lja. U to doba godi­ne, pri­je i pos­li­je turis­tič­ke sezo­ne, autor istra­žu­je tu tran­s­na­ci­onal­nu turis­tič­ku zonu. Naime, kad turis­ti odu, nji­ho­va nazoč­nost pos­ta­je još očitija.

 
Izložba će biti otvo­re­na za jav­nost sva­kim danom osim pone­djelj­ka do 14.10. 2012. od 10 – 12 i od 18 – 21 h.

 
OBRAZOVANJE

 
Obrazovna dje­lat­nost Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč upi­suj polaz­ni­ke na teča­je­ve stra­nih jezi­ka, veri­fi­ci­ra­ne pro­gra­me ospo­sob­lja­va­nja za koji se upi­su­ju u rad­nu knji­ži­cu, infor­ma­tič­ke teča­je­ve, te raz­ne kre­ativ­ne radi­oni­ce za dje­cu i odrasle.
Informacije na broj tele­fo­na 887 – 216 rad­nim danom od 10 do 14 sati ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr
Draga dje­co, Učilište i Glazbena ško­la Vas pozi­va­ju na upis u glaz­be­ni vrtić. Ako ima­te izme­đu 5 i 7 godi­na i želi­te pje­va­ti, svi­ra­ti, ple­sa­ti, crta­ti i ras­ti uz glaz­bu, javi­te se u Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč na 887 – 216 ili infor­ma­ci­je potra­ži­te na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr

 
Povodom Tjedna cje­lo­ži­vot­nog uče­nja, Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč pozi­va svo­je sugra­đa­ne u čet­vr­tak 27.9. na Dan otvo­re­nih vra­ta. Pod ges­lom „Nikad nije kas­no za uče­nje!“, zain­te­re­si­ra­ni će dobi­ti infor­ma­ci­je o pro­gra­mi­ma cje­lo­ži­vot­nog obra­zo­va­nja koje pro­vo­di Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč

 
Mješoviti pje­vač­ki zbor «Joakim Rakovac» poči­nje pozi­va sve lju­bi­te­lje pje­va­nja im se pri­dru­že tako što će se javi­ti na audi­ci­ju koja se odr­ža­va pone­djelj­kom i čet­vrt­kom u 19.30 sati u pros­to­ri­ja­ma zbo­ra (biv­ši Roxy bar).
Informacije na broj tele­fo­na 887 – 216 ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr

 

[lang_hr]
Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč u surad­nji s Udruženjem obrt­ni­ka Poreč upi­su­je polaz­ni­ke na tečaj infor­ma­ti­ke. Na tečaj se mogu pri­ja­vi­ti zain­te­re­si­ra­ni obrt­ni­ci ili oso­be koje obrt­nik dele­gi­ra. Predavanja će biti orga­ni­zi­ra­na u kabi­ne­tu infor­ma­ti­ke POUP‑a, Narodni trg 1, Poreč. Tečaj će biti sufi­nan­ci­ran onim obrt­ni­ci­ma koji ured­no pod­mi­ru­ju obve­ze komor­skog dopri­no­sa. Tečaj tra­je 40 škol­skih sati, a uklju­ču­je: ospo­sob­lja­va­nje za rad u Windows ope­ra­tiv­nom sus­ta­vu, Microsoft Office pake­tu (Outlook I Word, osno­ve Excela) i kori­šte­nje Interneta.  Prijave se pri­ma­ju u Udruženju obrt­ni­ka Poreč do popu­nje­nja grupe.

[/lang_hr]