KAZALIŠTE SLIJEPIH GOSTUJE U BUZETU SA PREDSTAVOM “ŠKRTAC”

15.10.2012.

U povo­du Dana bije­log šta­pa u Buzetu će gos­to­va­ti Kazalište sli­je­pih i sla­bo­vid­nih oso­ba iz Zagreba koje će u veli­koj dvo­ra­ni Narodnog doma izves­ti izvr­s­nu pred­sta­vu “Škrtac” J.B.P. Molierea.

 

Predstava će se odr­ža­ti u uto­rak, 16. lis­to­pa­da s počet­kom u 18 sati. Dramski stu­dio sli­je­pih i sla­bo­vid­nih «Novi život», naj­sta­ri­je je kaza­li­šte sli­je­pih u svi­je­tu, a još uvi­jek jedi­no u Hrvatskoj. Postoji od 1948. godi­ne, od kada su odi­gra­li pre­ko 3500 pred­sta­va, odnos­no pri­pre­mi­li sto­ti­njak premijera.

 

[lang_hr]Ulaz je slo­bo­dan. Pozivaju se zain­te­re­si­ra­ni  da se pri­dru­že i podr­že umjet­nič­ki rad, trud i dobro volju glu­ma­ca [/lang_hr] koji ostva­ru­ju izu­zet­ne rezul­ta­te i uspjehe.