Listopad, POUP

22.10.2012.

Predviđena pro­jek­ci­ja fil­ma „TED“ u sri­je­du 24.10. je otkazana.
Film će biti pri­ka­zan po pro­gra­mu u subo­tu 27.10. u 20h.
27. lis­to­pa­da 2012. u 20 h pri­ka­zi­vat će se komedija

 
IZLOŽBA – GALERIJA ZUCCATO
U subo­tu, 27. lis­to­pa­da 2012. u 20.00 sati u gale­ri­ji Zuccato, odr­žat će se otvo­re­nje izlož­be – ŠTO JE NAMA NAŠA BORBA DALA / WHAT HAS OUR FIGHT GIVEN US –  aka­dem­skog kipa­ra Bojana Šumonje.

 
Šumonja je umjet­nik koji pri­pa­da vrhu onih umjet­nič­kih stva­ra­la­ca čiji je spe­ci­fič­ni umjet­nič­ki i sli­kar­ski duc­tus pos­tao pre­poz­nat­lji­vom činje­ni­com i neza­obi­laz­nim dje­lom povi­jes­ti naše suvre­me­ne umjet­nos­ti. Svojom izlož­bom „Što je nama naša bor­ba dala“ jed­na­ko žes­to­ko uda­ra i poli­ti­ča­re i pop-kul­tu­ru koja ih je, putem medi­ja, inkor­po­ri­ra­la. Mediji i jav­nost zduš­no su pri­gr­li­li Šumonjine holo­gra­me poli­ti­ča­ra, ovo je izlož­ba o kojoj se u Zagrebu pri­ča na sva­kom kora­ku. Nakon svo­jih veli­kih pla­ta­na s moti­vom ova­ca kao ale­go­ri­jom pos­lu­ha i sve­op­će pasiv­nos­ti hrvat­skih gra­đa­na, Šumonja ponov­no anga­ži­ra­no i kri­tič­ki sagle­da­va naše druš­tvo, ali ovaj put mul­ti­me­di­jal­nom izlož­bom inter­pre­ti­ra­ju­ći ga kroz rado­ve raz­li­či­te u svo­joj izved­be­noj formi.

 
Izložba će biti otvo­re­na za gle­da­te­lje od 27. lis­to­pa­da do 25. stu­de­nog sva­kim danom osim nedje­lje od 10 – 12, te od 18 – 21 h.

 
OBRAZOVANJE

 
Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč usko­ro zapo­či­nje s teča­je­vi­ma engle­skog, ruskog i nje­mač­kog jezi­ka te infor­ma­ti­ke. Ima još mjes­ta u gru­pa­ma pa pozi­va­mo zain­te­re­si­ra­ne da se čim pri­je jave. Osim toga, pri­ma­mo pri­ja­ve i na osta­le teča­je­ve stra­nih jezi­ka i veri­fi­ci­ra­ne pro­gra­me osposobljavanja.
Informacije na broj tele­fo­na 887 – 216 rad­nim danom od 10 do 14 sati ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr
Nikad nije kas­no za učenje!

Draga dje­co, ako ima­te izme­đu 5 i 7 godi­na i želi­te pje­va­ti, svi­ra­ti, ple­sa­ti, crta­ti i ras­ti uz glaz­bu, upi­ši­te se u glaz­be­ni vrtić. Glazbeni vrtić poči­nje s radom u pone­dje­ljak 15.10. i još uvi­jek ima slo­bod­nih mjes­ta. Informacije potra­ži­te na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr  ili na bro­ju tele­fo­na 887 – 216.

 

Mješoviti pje­vač­ki zbor «Joakim Rakovac» poči­nje pozi­va sve lju­bi­te­lje pje­va­nja im se pri­dru­že tako što će se javi­ti na audi­ci­ju koja se odr­ža­va pone­djelj­kom i čet­vrt­kom u 19.30 sati u pros­to­ri­ja­ma zbo­ra (biv­ši Roxy bar).
Informacije na broj tele­fo­na 887 – 216 ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr

 

[lang_hr]

Nagrada „Sv. Mauro“
Slobodni smo izvi­jes­ti­ti Vas, da smo dana 22. lis­to­pa­da ove godi­ne na Oglasnoj plo­či Grada Poreča obja­vi­li Poziv za pred­la­ga­nje kan­di­da­ta za dodje­lu nagra­de “Sv. Mauro” oso­ba­ma koje su u oblas­ti kul­tu­re i dru­gim podru­čji­ma dje­lo­va­nja naše Ustanove, na podru­čju gra­da Poreča svo­jim radom dale dopri­nos od istak­nu­tog zna­ča­ja za žite­lje ovog podru­čja ili rezul­ta­ti nji­ho­vog rada čine traj­ne kul­tur­ne vri­jed­nos­ti. [/lang_hr]

 
Prijedlozi s obraz­lo­že­njem mogu se dos­ta­vi­ti do 5. stu­de­no­ga 2012. na adre­su: Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč, Povjerenstvo za nagra­du «Sv. Mauro», Narodni trg 1, Poreč.