Listopad – POUP

01.10.2012.

KINO
3. – 6. lis­to­pa­da 2012. u 18 h pri­ka­zi­vat će se akci­ja, avan­tu­ra, ani­mi­ra­ni, obi­telj­ski, fan­tas­ti­ka, dje­čji film

 

MERIDA HRABRA

 
Redatelj: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell
Uloge: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson
tra­ja­nje: 100 min

 

Sinopsis:
Animirana pri­ča o Meridi, bor­be­noj škot­skoj prin­ce­zi koja je odluč­na u tome da sama skro­ji vlas­ti­ti život­ni put. Još od pra­dav­nih vre­me­na pri­če o epskim bit­ka­ma i mis­tič­nim legen­da­ma pre­no­si­le su se s gene­ra­ci­je na gene­ra­ci­ju kroz nerav­ne i mis­te­ri­oz­ne pre­dje­le Škotske. Slična će se stvar dogo­di­ti i s Meridom Hrabrom, glav­nom juna­ki­njom koja će se suoči­ti s tra­di­ci­jom, sud­bi­nom i naj­žeš­ćom zvijeri.

 
IZLOŽBE

 
GALERIJA ZUCCATO

U gale­ri­ji Zuccato, otvo­re­na je izlož­ba nizo­zem­skog foto­gra­fa Dika Bouwhouisa.
Autor se kroz medij foto­gra­fi­je bavi istra­ži­va­njem medi­te­ran­skog  turis­tič­kog kra­jo­li­ka koji je po mno­go čemu kra­jo­lik pre­obraz­be. U Europi se podru­čje sre­do­zem­nih oba­la nepres­ta­no gra­di još od Drugog svjet­skog rata, i pos­tup­no će se razvi­ti u naj­ve­ću urba­ni­za­ci­ju na kon­ti­nen­tu. Linearnu urba­ni­za­ci­ju koja ima ogra­ni­čen kop­ne­ni doseg, ali dužin­ski pokri­va tisu­će milja i tre­nu­tač­no se pro­te­že od Portugala do Crne Gore. U nesi­gur­nom povi­jes­nom raz­dob­lju današ­nji­ce, kada se boji­mo da bi san o uje­di­nje­noj Europi mogao pro­pas­ti, sre­do­zem­na se turis­tič­ka zona širi i dalje. Kad se uzme u obzir stal­ni porast turiz­ma duž oba­la Crne Gore, Turske i Albanije, malo-poma­lo mogao bi se pre­obra­zi­ti u prvi istin­ski europ­ski mega­lo­po­lis. Nova geopo­li­tič­ka jedi­ni­ca, tran­s­na­ci­onal­ni kon­glo­me­rat pri­mor­skih nase­lja za odmor, koji je već vid­ljiv na noć­nim snim­ka­ma sate­li­ta NASA‑e kao lanac svje­tla oko Sredozemnog mora.

 
Kao kra­jo­lik odmo­ra na gra­ni­ci zem­lje i vode, to je i pri­vre­me­ni kra­jo­lik. Na vrhun­cu sezo­ne, koja obič­no tra­je naj­vi­še neko­li­ko mje­se­ci, kra­jo­lik se pre­obra­ža­va u nekak­vu ano­nim­nu zem­lju koju zauzi­ma­ju turis­ti iz cije­log svi­je­ta. Nakon sezo­ne osta­je kon­glo­me­rat pri­mor­skih gra­do­va duho­va, niči­ja zem­lja. U to doba godi­ne, pri­je i pos­li­je turis­tič­ke sezo­ne, autor istra­žu­je tu tran­s­na­ci­onal­nu turis­tič­ku zonu. Naime, kad turis­ti odu, nji­ho­va nazoč­nost pos­ta­je još očitija.

Izložba će biti otvo­re­na za jav­nost sva­kim danom osim pone­djelj­ka do 14.10. 2012. od 10 – 12 i od 18 – 21 h.

 

OBRAZOVANJE
Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč oba­vje­šta­va gra­đa­ne da poči­nju teča­je­vi engle­skog, ruskog i nje­mač­kog jezi­ka te infor­ma­ti­ke, a zain­te­re­si­ra­ni se mogu pri­ja­vi­ti i na osta­le teča­je­ve stra­nih jezi­ka i veri­fi­ci­ra­ne pro­gra­me osposobljavanja.
Informacije na broj tele­fo­na 887 – 216 rad­nim danom od 10 do 14 sati ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr
Nikad nije kas­no za učenje!

 
Draga dje­co, ako ima­te izme­đu 5 i 7 godi­na i želi­te pje­va­ti, svi­ra­ti, ple­sa­ti, crta­ti i ras­ti uz glaz­bu, upi­ši­te se u glaz­be­ni vrtić. Glazbeni vrtić poči­nje s radom u pone­dje­ljak 15.10. i još uvi­jek ima slo­bod­nih mjes­ta. Informacije potra­ži­te na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr  ili na bro­ju tele­fo­na 887 – 216.

 

[lang_hr]
Mješoviti pje­vač­ki zbor «Joakim Rakovac» pozi­va sve lju­bi­te­lje pje­va­nja da im se pri­dru­že tako što će se javi­ti na audi­ci­ju koja se odr­ža­va pone­djelj­kom i čet­vrt­kom u 19.30 sati u pros­to­ri­ja­ma zbo­ra (biv­ši Roxy bar).
Informacije na broj tele­fo­na 887 – 216 ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr

[/lang_hr]