NA RUBU RUBA ZNANOSTI

22.10.2012.

U sri­je­du, 24. lis­to­pa­da, u Buzetu će gos­to­va­ti Krešimir Mišak, poz­na­ti ured­nik i vodi­telj HTV-ove emi­si­je “Na rubu zna­nos­ti”. Mišak će u Narodnom domu odr­ža­ti pre­da­va­nje koje obu­hva­ća više zanim­lji­vih tema kao što su: svi­jest, “teori­ja uro­te”, svjet­ske tota­li­tar­ne drža­ve, vri­je­me – pita­nje pri­ro­de stvar­nos­ti i inte­rak­ci­je naše svi­jes­ti i tzv. “vanj­skog svi­je­ta” i dru­ge. Teme se izrav­no nado­ve­zu­ju na nje­go­ve knji­ge:  Sretan vam kraj svi­je­ta (…kak­vog ste poz­na­va­li)”, “Sve piše u novi­na­ma” i “Putovati kroz vri­je­me? Zašto ne!”.

 
Predavanje poči­nje u 19 sati, a ulaz je slobodan!

 

 

Krešimir Mišak (Zagreb, 1972) je hrvat­ski novi­nar, rock glaz­be­nik i pisac znans­tve­ne fan­tas­ti­ke. Od 1988. radi u Obrazovnom i dje­čjem pro­gra­mu Hrvatskoga radi­ja, a od 2002. godi­ne na Hrvatskoj tele­vi­zi­ji radi emi­si­ju Na rubu zna­nos­ti. Piše poma­lo i za raz­ne novi­ne, kao što su Zabavnik (nedjelj­ni pri­log Jutarnjeg lis­ta), Drvo zna­nja, Modra las­ta, Svjetlost, Nexus … Pisao je i o stri­pu (u Hrvatskom slo­vu, Kvadratu, Modroj lasti).

 

[lang_hr]
Kao glaz­be­nik, prve je kon­cer­te  imao 1988. u KSET‑u i Omladinskom cen­tru. Otada je sni­mio 6 albu­ma sa 4 raz­li­či­te gru­pe (Fantomi, Fantomi2, Građani, Virusi) i sudje­lo­vao na nizu kompilacija.[/lang_hr]

 
Danas je voka­list, gita­rist i fron­t­men rock gru­pe Hakuna Matata. Prvi album ove gru­pe zove se Antigravitacija.
1999. je počeo pisa­ti znans­tve­nu fan­tas­ti­ku. Odtad je napi­sao dese­tak krat­kih SF pri­ča. 2000. i 2005. je dobio SFERA nagra­du za naj­bo­lju SF pri­ču. 2005. godi­ne objav­lje­na mu je zbir­ka SF-pri­ča Zvjezdani rif­fo­vi, a u 2006. je izdao knji­gu Telepatija i telekineza.

 

VIŠE: Potražite na netu Mišakov “Blog svje­tlost”: www.4dportal.com/kolumne-kresimir-misak