POU Poreč – listopad

16.10.2012.

KINO

24. lis­to­pa­da 2012. u 20 h 
27. lis­to­pa­da 2012. u 20 h pri­ka­zi­vat će se komedija
TED
Redatelj : Seth MacFarlane
Glasovi: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane

tra­ja­nje: 106 min

Sinopsis:
Tvorac seri­je Famly Guy dono­si svoj humor na veli­ka plat­na u zabav­nom fil­mu Ted. Mark Wahlberg svoj život dije­li ni manje ni više nego sa svo­jim pli­ša­nim med­vje­dom… Nerazdvojni su već 27 godi­na, a kada u Markov život uđe pre­li­je­pa Mila Kunis stva­ri se mijenjaju…

 

 

OBRAZOVANJE
Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč usko­ro zapo­či­nje s teča­je­vi­ma engle­skog, ruskog i nje­mač­kog jezi­ka te infor­ma­ti­ke. Ima još mjes­ta u gru­pa­ma pa pozi­va­mo zain­te­re­si­ra­ne da se čim pri­je jave. Osim toga, pri­ma­mo pri­ja­ve i na osta­le teča­je­ve stra­nih jezi­ka i veri­fi­ci­ra­ne pro­gra­me osposobljavanja.
Informacije na broj tele­fo­na 887 – 216 rad­nim danom od 10 do 14 sati ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr
Nikad nije kas­no za učenje!

Draga dje­co, ako ima­te izme­đu 5 i 7 godi­na i želi­te pje­va­ti, svi­ra­ti, ple­sa­ti, crta­ti i ras­ti uz glaz­bu, upi­ši­te se u glaz­be­ni vrtić. Glazbeni vrtić poči­nje s radom u pone­dje­ljak 15.10. i još uvi­jek ima slo­bod­nih mjes­ta. Informacije potra­ži­te na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr  ili na bro­ju tele­fo­na 887 – 216.

Mješoviti pje­vač­ki zbor «Joakim Rakovac» poči­nje pozi­va sve lju­bi­te­lje pje­va­nja im se pri­dru­že tako što će se javi­ti na audi­ci­ju koja se odr­ža­va pone­djelj­kom i čet­vrt­kom u 19.30 sati u pros­to­ri­ja­ma zbo­ra (biv­ši Roxy bar).
Informacije na broj tele­fo­na 887 – 216 ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr

 
40. među­na­rod­ni  kon­gres  ESTA‑e 2012.

 
Hrvatsko druš­tvo gudač­kih peda­go­ga (HDGP) u surad­nji s Koncertnom direk­ci­jom Zagreb i Pučkim otvo­re­nim uči­li­štem – Poreč orga­ni­zi­ra jubi­lar­nu 40. među­na­rod­nu kon­fe­ren­ci­ju ESTA (European String Teacher Association) u Poreču od 16. – 20. lis­to­pa­da 2012.

 

Konferencija se odr­ža­va pod viso­kim pokro­vi­telj­stvom Predsjednika Republike Hrvatske dr. Ive Josipovića.
U 40 godi­na pos­to­ja­nja  Europske udru­ge gudač­kih peda­go­ga, ovo je prvi put da se ESTA kon­fe­ren­ci­ja odr­ža­va u Hrvatskoj. Gudači peda­go­zi iz 20 drža­va Europe moći će upoz­na­ti dio hrvat­ske glaz­be­ne kul­tu­re kao i dose­ge hrvat­ske gudač­ke pedagogije.
Konferencija će se sas­to­ja­ti od pre­da­va­nja, radi­oni­ca, semi­na­ra, kon­ce­ra­ta uče­ni­ka, stu­de­na­ta i pro­fe­si­onal­nih umjet­ni­ka, te izle­ta u Grožnjan.

 

 

Utorak, 16. lis­to­pa­da 2012.,

U uto­rak, 16. lis­to­pa­da 2012., s počet­kom u  20.30 sati u Eufrazijevoj bazi­li­ci odr­ža­ti će kon­cert Zagrebački kvartet.

 

 

Srijeda, 17. lis­to­pa­da 2012.

U sri­je­du, 17. lis­to­pa­da 2012. s počet­kom u 12 sati u Kazališnoj dvo­ra­ni odr­žat će kon­cert Violončelistički kvar­tet Four Funen Females iz Danske.

U sri­je­du, 17. lis­to­pa­da 2012. s počet­kom u 19 sati na Trgu slo­bo­de (u slu­ča­ju kiše: Kazalište) odr­žat će se nas­tup – Gunjci “Šaltin” iz Marušića i  Kulturno-umjet­nič­ko druš­tvo Matka Laginje – Sv. Lovreč, izvor­na narod­na glazba.

 

 

Četvrtak, 18. lis­to­pa­da 2012.

U čet­vr­tak, 18. lis­to­pa­da 2012. s počet­kom u 12,30 sati u Kazališnoj dvo­ra­ni odr­žat će kon­cert Glasovirski trio Sensibile iz Slovenije.

U čet­vr­tak, 18. lis­to­pa­da 2012. s počet­kom u 17,00 sati u Kazališnoj dvo­ra­ni odr­žat će kon­cert Barbara Doll, violi­na (Švicarska), Cristina Marton, gla­so­vir, (Švicarska).

U čet­vr­tak, 18. lis­to­pa­da 2012. s počet­kom u 20,30 sati, u Eufrazijevoj bazi­li­ci, odr­žat će kon­cert  ESTA gudač­ki oktet, pod umjet­nič­kim vod­stvom Pavle Zajceva.

 

 

Petak, 19. lis­to­pa­da 2012.

U petak, 19. lis­to­pa­da 2012. s počet­kom u 12,00 sati u Kazališnoj dvo­ra­ni odr­žat će kon­cert Cello +, Glazba za 1 do 8 violon­če­la, Dobrila Berković Magdalenić, umjet­nič­ko vod­stvo (Hrvatska).

U petak, 19. lis­to­pa­da 2012. s počet­kom u 17 sati, u Istarskoj sabor­ni­ci, odr­ža­ti će kon­cert  Komorni gudač­ki orkes­tar Hrvatske glaz­be­ne mla­de­ži, pod umjet­nič­kim vod­stvom Pavle Zajceva.

U petak, 19. lis­to­pa­da 2012. s počet­kom u 20,30 sati, u Istarskoj sabor­ni­ci, odr­ža­ti će kon­cert  Damiano Scarpa (Italija), violončelo

 

 

Subota, 20. lis­to­pa­da 2012.

[lang_hr]

U subo­tu, 20. lis­to­pa­da 2012. s počet­kom u 12,00 sati u Kazališnoj dvo­ra­ni odr­žat će kon­cert Dora Schwarzberg, violi­na, Nikola Ružević, violon­če­lo i Ana Granik, glasovir

U subo­tu, 20. lis­to­pa­da 2012. s počet­kom u 20,30 sati, u Eufrazijevoj bazi­li­ci, odr­žat će kon­cert  Ansambl violon­če­la Cellomania, pod umjet­nič­kim vod­stvom Valtera Dešpalja, (Hrvatska)

[/lang_hr]