POUP listopad-studeni

29.10.2012.

KINO
3. stu­de­nog 2012. u 18.00 h pri­ka­zu­je se avan­tu­ra, ani­mi­ra­ni, komedija
MADAGASKAR 3
sin­kro­ni­zi­ra­no na hrvatski

 
PROGRAM POREČDOX 3 MEĐUNARODNI FESTIVAL DOKUMENTARNOG FILMA 2012.

 

PONEDJELJAK, 05.11.2012.

 
17:00h-Otvorenje fes­ti­va­la, vodi­telj Đelo Hadžiselimović / foaje kina
17:00h-20:00h-Početak teča­ja video mon­ta­že, vodi­te­lji prof. Rajko Bizjak i prof. Ivan Dobran / Informatička uči­oni­ca POUP‑a
18:00h-KRALJ (76 min), Dejan Aćimović / kino dvorana
19:20h- Druženje sa Dejanom Aćimovićem auto­rom fil­ma KRALJ, vodi­telj Đelo Hadžiselimović
/ foaje kina
20:30h-Otvorenje izlož­be foto­gra­fi­ja Dejana Štifanića / Mala Galerija POUP‑a
21:00h-NIJE TI ŽIVOT PJESMA HAVAJA (50 min), Dana Budisavljević / kino dvorana
22:00h-After Party / Rock Cafe ” VINYL ROCK CLASSICS ” DJ.PIONIR
Povijest rock‘n‘rolla na long plej­ka­ma , izlož­ba omota.

 
UTORAK, 06.11.2012.
08:00 – 15:00h-Školske mati­ne­je fil­ma KRALJ / kino dvorana
17:00h-20:00h-Tečaj video mon­ta­že, vodi­te­lji prof. Rajko Bizjak i prof. Ivan Dobran / infor­ma­tič­ka uči­oni­ca POUP‑a
17:30h-ZVJEZDANI GLASNIK GALILEO GALILEI- (76 min), Nana Šojlev / Kino dvorana
19:00h-PANJ PUN OLOVA-bes­pla­tan ulaz (27 min), Branko Schmidt / Kino dvorana
19:45h-SLAVA KURVI (110 min) Michael Glawogger, Austrija/Njemačka / kino dvorana
22:00h-After Party / Rock Cafe ” WORLD MUSIC ” DJ.EDO
Dj. Edo vodi vas kroz rit­mo­ve Afrike, Južne Amerike

 
SRIJEDA, 07.11.2012.
08:00 – 15:00h-Školske mati­ne­je fil­ma ZVJEZDANI GLASNIK GALILEO GALILEI / kino dvorana
17:00h-20:00h- Tečaj video mon­ta­že, vodi­te­lji prof. Rajko Bizjak i prof. Ivan Dobran / infor­ma­tič­ka uči­oni­ca POUP‑a
18:00h-MOJ BOSONOGI PRIJATELJ-(81 min), Seong-Gyou Lee, Južna Koreja, Indija /Kino dvorana
19:45h-CHE, NOVI ČOVJEK (124 min), Tristan Bauer, Argentina, Kuba / kino dvorana
22:00h-After Party / Rock Cafe ” SAMO DOMAĆE !!!! ” dj.PIONIR
Od Azre, Bijelog Dugmeta, Partibrejkersa,Prljavog kaza­li­šta, EKV‑a, do Hladnog piva, LET 3‑a, Psihomodo popa, TBF‑a, Jinxa, Gustafa, Postolar Trippera, Kawasaki 3p‑a, Dubioze

 
ČETVRTAK, 08.11.2012.
16:00h-20:00h- Tečaj video mon­ta­že, vodi­te­lji prof. Rajko Bizjak i prof. Ivan Dobran / infor­ma­tič­ka uči­oni­ca POUP‑a
17:30h-NA RUBU RUSIJE (72 min), Michal Marczak, Poljska / kino dvorana
19:00h-SEVDAH O RODAMA (51 min), Silvio Mirošničenko / kino dvorana
20:00h- Druženje s Silviom Mirošničenkom auto­rom filma
SEVDAH O RODAMA, vodi­telj Đelo Hadžiselimović / kino dvorana
21:00h- AMBASADOR- (93 min), Mads Brugger, Danska / Kino dvorana
22:00h-After Party / Rock Cafe ROCK COVER LIVE !!! ” CATROCKS ”
Obrade Led Zeppelina, Jimi Hendrixa, Doorsa, Pink Floyda i mno­gih dru­gih izvo­di ovaj odli­čan poreč­ki cover band

 
PETAK, 09.11.2012.
16:00h-20:00h- Tečaj video mon­ta­že, vodi­te­lji prof. Rajko Bizjak i prof. Ivan Dobran, gost prof. Peter Purg / infor­ma­tič­ka uči­oni­ca POUP‑a
17:30h-BLOKADA (93 min), Igor Bezinović, Hrvatska / kino dvorana
19:15h-25.SAT (15 min), Tomislav Mršić, Hrvatska / kino dvorana
19:30h- Druženje s Tomislavom Mršićem auto­rom fil­ma 25. SAT, vodi­telj Đelo Hadžiselimović / foaje kina
20:30h-LOPOVI PO ZAKONU (90 min), Alexander Gentelev, Izrael, Njemačka / kino dvorana
22:00h-After Party / Rock Cafe ” NOVA ROCK ” DJ.EDO & DJ.PIONIR
Rock u 21.st- od RHCP, Franz Ferdinand, White stri­pes, Kaiser chiefs

 
SUBOTA, 10.11.2012.
15:00h – HILOVV omni­bus, okru­gli stol, pre­zen­ta­ci­ja “vide­oske­ning” i pro­gram MAP, vodi­te­lji prof. Rajko Bizjak, prof. Ivan Dobran, prof. Peter Purg i dok­to­rom Fedor Vučemilović / kino dvorana(u slu­ča­ju kiše mala sala) 
17:00h-Projekcija rado­va polaz­ni­ka radi­oni­ca mon­ta­že fil­ma / kino dvorana(u slu­ča­ju kiše mala sala)
19:00h-koncert CIRKUS / bina ispred POUP‑a (u slu­ča­ju kiše kino dvorana)
22:00h-Zatvaranje fes­ti­va­la POREČDOX, Đelo Hadžiselimović / bina ispred POUP‑a
(u slu­ča­ju kiše kino dvorana)
22:00h-koncert LET 3 / bina ispred POUP‑a (u slu­ča­ju kiše kino dvorana)
00:00h-Završni After Party / Saint&Sinner

 

[lang_hr]OBRAZOVANJE

Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč zapo­či­nje s počet­nim teča­je­vi­ma engle­skog, ruskog, nje­mač­kog i tali­jan­skog jezi­ka. Ima još mjes­ta u gru­pa­ma pa pozi­va­mo zain­te­re­si­ra­ne da se čim pri­je jave. Upisi na osta­le obra­zov­ne pro­gra­me otvo­re­ni su do popu­nje­nja grupa.
Informacije na broj tele­fo­na 887 – 216 rad­nim danom od 10 do 14 sati ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr

Glazbeni vrtić poči­nje u pone­dje­ljak 5. stu­de­no­ga i još uvi­jek ima mjes­ta za male ras­pje­va­ne istra­ži­va­če. Informacije potra­ži­te na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr  ili na bro­ju tele­fo­na 887 – 216.[/lang_hr]

 

Kreativni ste, ali se nema­te gdje izra­zi­ti? Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč nudi Vam radi­oni­cu deco­upa­gea. Radionica poči­nje u pone­dje­ljak 5. stu­de­no­ga, a na njoj ćete nauči­ti kako sta­rim pred­me­ti­ma poda­ri­ti novi sjaj i što se sve može ukra­si­ti sal­vet­nom tehnikom.
Informacije potra­ži­te na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr  ili na bro­ju tele­fo­na 887 – 216.

Poslovno odi­je­va­nje odu­vi­jek je bio „skli­zak teren“ na kojem su, kroz povi­jest, mno­gi posr­ta­li. Stoga ne pod­cje­njuj­te važ­nost ono­ga što i kako nosi­te. Pridružite nam se na radi­oni­ci „Odjeveni za uspjeh„, koju Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč orga­ni­zi­ra u surad­nji sa “PROAGO” d.o.o. Zagreb i pro­na­đi­te odgo­vo­re na pita­nja: Kako se pra­vil­no odje­nu­ti za poje­di­ne pos­lov­ne pri­li­ke i što komu­ni­ci­ra­mo odje­ćom ? Teme koje se obra­đu­ju na radi­oni­ci jesu: svr­ha odi­je­va­nja; vrste odi­je­va­nja – pos­lov­no, sve­ča­no, slo­bod­no, uni­for­m­no.….; ele­men­ti pos­lov­nog odi­je­va­nja (rub­lje, čara­pe, košulje/bluze, odijela/kostimi, mod­ni doda­ci: kra­va­te, šalo­vi…); tipo­vi tka­ni­na, kako ih oda­bra­ti i odr­ža­va­ti; odi­je­va­nje suk­lad­no sta­su i dobi; tren­do­vi za novu sezo­nu; šoping- zam­ke i kako ih izbjeći…
Radionica je nami­je­nje­na pos­lov­nim lju­di­ma te svi­ma oni­ma koji žele izgra­di­ti ili una­pri­je­di­ti svoj pos­lov­ni stil. Koncipirana je kao kom­bi­na­ci­ja pre­da­va­nja, prak­tič­nog rada, raz­mje­ne iskus­ta­va i disku­si­je na zada­nu temu, te nakon sva­ke obra­đe­ne cje­li­ne sli­je­di prak­tič­ni dio u kojem se polaz­ni­ci­ma omo­gu­ća­va da, kroz vlas­ti­te pri­mje­re i pri­mje­re gru­pe, usvo­je prak­tič­na zna­nja koja će moći lako pri­mje­ni u sva­kod­nev­nom živo­tu i radu.
Termin odr­ža­va­nja: petak, 16.11.2012. od 17 – 21h i subo­ta, 17.11.2012. od 9 – 13h.
Informacije na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr  ili na bro­ju tele­fo­na 887 – 216.

Za vri­je­me fes­ti­va­la doku­men­tar­nog fil­ma Poreč Dox, nudi­mo Vam izvan­red­nu pri­li­ku poha­đa­ti tečaj mon­ta­že i pro­duk­ci­je. Vrhunski pre­da­va­či uvest će Vas u svi­jet videa od 5. do 10. stu­de­nog. Broj polaz­ni­ka je ogra­ni­čen pa pozi­va­mo zain­te­re­si­ra­ne da se što pri­je jave mailom na obrazovanje@poup.hr  ili na broj tele­fo­na 887 – 216.
Program teča­ja potra­ži­te na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr .

 
IZLOŽBA – GALERIJA ZUCCATO
u gale­ri­ji Zuccato, otvo­re­na je izlož­ba – ŠTO JE NAMA NAŠA BORBA DALA / WHAT HAS OUR FIGHT GIVEN US –  aka­dem­skog kipa­ra Bojana Šumonje.