POUP listopad

09.10.2012.

KINO
12. i 13. lis­to­pa­da 2012. u 20 h pri­ka­zi­vat će se drama
SNJEGOVI KILIMANJARA
Redatelj: Robert Guediguain
Uloge: Ariane Ascaride, Jean Pierre Darroussin
tra­ja­nje: 107 min
Sinopsis:
Unatoč gubit­ku pos­la, Michel sret­no živi sa supru­gom Marie-Claire i nji­ho­vom dje­com i unu­ča­di, okru­že­ni pri­ja­te­lji­ma. Zaljubljeni već pre­ko 30 godi­na, ponos­ni su na svo­ju zajed­ni­cu i poli­tič­ko zala­ga­nje, jer im je savjest čis­ta poput živo­ta kak­vog vode. No sre­ću će naru­ši­ti dvo­ji­ca naoru­ža­nih mla­di­ća koji ih pre­tu­ku, zave­žu, ukra­du im vjen­ča­no prste­nje i život­nu ušteđevinu.

 

 

IZLOŽBE

GALERIJA ZUCCATO

U gale­ri­ji Zuccato, otvo­re­na je izlož­ba nizo­zem­skog foto­gra­fa Dika Bouwhouisa.

Izložba će biti otvo­re­na za jav­nost sva­kim danom osim pone­djelj­ka do 14.10. 2012. od 10 – 12 i od 18 – 21 h.

 
OBRAZOVANJE

 
Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč usko­ro zapo­či­nje s teča­je­vi­ma engle­skog, ruskog i nje­mač­kog jezi­ka te infor­ma­ti­ke. Ima još mjes­ta u gru­pa­ma pa pozi­va­mo zain­te­re­si­ra­ne da se čim pri­je jave. Osim toga, pri­ma­mo pri­ja­ve i na osta­le teča­je­ve stra­nih jezi­ka i veri­fi­ci­ra­ne pro­gra­me osposobljavanja.
Informacije na broj tele­fo­na 887 – 216 rad­nim danom od 10 do 14 sati ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr
Nikad nije kas­no za učenje!

Draga dje­co, ako ima­te izme­đu 5 i 7 godi­na i želi­te pje­va­ti, svi­ra­ti, ple­sa­ti, crta­ti i ras­ti uz glaz­bu, upi­ši­te se u glaz­be­ni vrtić. Glazbeni vrtić poči­nje s radom u pone­dje­ljak 15.10. i još uvi­jek ima slo­bod­nih mjes­ta. Informacije potra­ži­te na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr  ili na bro­ju tele­fo­na 887 – 216.

 

[lang_hr]
Mješoviti pje­vač­ki zbor «Joakim Rakovac» poči­nje pozi­va sve lju­bi­te­lje pje­va­nja im se pri­dru­že tako što će se javi­ti na audi­ci­ju koja se odr­ža­va pone­djelj­kom i čet­vrt­kom u 19.30 sati u pros­to­ri­ja­ma zbo­ra (biv­ši Roxy bar).
Informacije na broj tele­fo­na 887 – 216 ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr

[/lang_hr]