Poziv za pripremu sljedećeg broja “Godišnjaka zaštite spomenika kulture Hrvatske”

29.10.2012.

Uredništvo Godišnjaka zašti­te spo­me­ni­ka kul­tu­re Hrvatske, kojeg izda­je Ministarstvo kul­tu­re, Uprava za zašti­tu kul­tur­ne bašti­ne, pozi­va na surad­nju u pri­pre­mi slje­de­ćeg bro­ja. Ukoliko ste volj­ni rezul­ta­te svo­je­ga znans­tve­no­ga ili struč­no­ga rada s podru­čja zašti­te kul­tur­ne ili pri­rod­ne bašti­ne obja­vi­ti u ovo­me bro­ju, svo­je rado­ve može­te pred­lo­ži­ti do 16. stu­de­nog 2012.


Prilikom pri­ja­ve potreb­no je naves­ti naziv član­ka, kra­tak pri­kaz teme, pri­bli­žan broj autor­skih kar­ti­ca (1 kartica=1800 zna­ko­va na stra­ni­ci) i pri­lo­ga (foto­gra­fi­je, nacr­ti i sl.), a u okvi­ru slje­de­ćih rubri­ka Godišnjaka:
– Povijest konzervatorstva;
– Teorija;
– Pravna problematika;
– Konzervatorski radovi;
– Zaštićene cje­li­ne (pros­tor­no-plan­ska problematika);
– Istraživanja (arhi­tek­ton­ska, arhe­olo­ška, etno­lo­ška i dr.);
– Nove meto­de i dostignuća;
– Izvješća o zaštit­nim radovima;
– Iskustva dru­gih, prijevodi;
– Savjetovanja, struč­ni skupovi;
– Prikazi knji­ga i časopisa.

 

[lang_hr]Vaše pri­jed­lo­ge, koje može­te pos­la­ti i elek­tron­skom poštom na adre­su: gordana.jerabek@min-kulture.hr, redak­ci­ja će raz­mo­tri­ti tije­kom pro­sin­ca, a o rezul­ta­ti­ma oda­bi­ra teme, kao i o roku dos­ta­ve pri­lo­ga pisme­no ćemo Vas obavijestiti.[/lang_hr]

 

 

Više infor­ma­ci­ja…

Foto