Predstavljanje knjige NEVIDLJIVA TIPOGRAFIJA

29.10.2012.

[lang_hr]Obilježavajući MJESEC HRVATSKE KNJIGE 2012.pozivaju se zain­te­re­si­ra­ni na pred­stav­lja­nje jed­ne od naj­ljep­ših hrvat­skih knji­ga 2012. godi­ne  knji­ge koja je pro­gla­še­na “Hrvatskom lije­pom knji­gom”, knji­ge koja je pred­stav­lja­la Hrvatsku na sja­mu u Frankfurtu, knji­ge koja će nas 2013. pred­stav­lja­ti na izlož­bi naj­ljep­ših svjet­skih knji­ga u Leipzigu.

FRANE PARO – NEVIDLJIVA TIPOGRAFIJA
Božji pečat i kris­to­gram u hrvat­sko­gla­golj­skoj inkunabuli
Izdavač: Katedra Čakavskog sabo­ra Roč

 

Predstavljanje će se odr­ža­ti  30. lis­to­pa­da 2012. u Buzetu, u Narodnom domu (vijeć­ni­ca) s počet­kom u 18 sati.

 

O knji­zi će govo­ri­ti: prof. Frane Paro, autor dr. sc. Božica Pažur, surad­ni­ca na pro­jek­tu Vladimir Pernić, pred­sjed­nik Katedre ČS Roč

 

“Nevidljiva tipo­gra­fi­ja” – kapi­tal­no je knjiž­no dje­lo hrvat­ske kul­tu­re s podru­čja hrvat­ske pisme­nos­ti i knji­go­ti­skar­stva, ujed­no i sve­uči­liš­ni udž­be­nik – prvo tak­ve vrste u nas. Riječ je o knji­zi koja je na natje­ča­ju “Hrvatska lije­pa knji­ga” oda­bra­na u fond koji će pred­stav­lja­ti Hrvatsku na izlož­ba­ma “Book Art International” u Frankfurtu i “Best Designed Books All Over The World”, u ožuj­ku idu­će godi­ne u Leipzigu.

 

“Nevidljiva tipo­gra­fi­ja”, kao dio mul­ti­dis­ci­pli­nar­nog pro­jek­ta istra­ži­va­nja hrvat­ske gla­golj­ske tiskar­ske bašti­ne – ujed­no i prvog sve­obu­hvat­nog kul­tur­noz­nans­tve­nog pro­jek­ta od naci­onal­nog zna­če­nja u podru­čju gla­golj­skog tiskar­stva – uspje­la je reali­zi­ra­ti osnov­ni cilj: nagla­si­ti i vred­no­va­ti sudi­oniš­tvo Hrvata u stva­ra­nju teme­lja svjet­ske povi­jes­ti tiskar­stva, i to kon­kret­nim knjiž­nim i tipo­graf­skim rezul­ta­ti­ma traj­ne vri­jed­nos­ti, u pri­log iden­ti­te­ta hrvat­ske kulture.

Autor Frane Paro, aka­dem­ski sli­kar – gra­fi­čar, ujed­no je i ured­nik knji­ge te autor crte­ža, gra­fič­kog obli­ko­va­nja i likov­nog rje­še­nja korica.

[/lang_hr]