Godišnja skupština o kulturnoj diplomaciji u Berlinu

13.11.2012.

ICD – Institute for Cultural Diplomacy orga­ni­zi­ra Godišnju skup­šti­nu o kul­tur­noj diplo­ma­ci­ji, koja se odr­ža­va u Berlinu, od 13. do 16. pro­sin­ca. Ovogodišnja tema je ‘Moć kul­tu­re i umjet­nos­ti u pro­mo­ci­ji demo­kra­ci­je i glo­bal­nog mira’.

 

 

Godišnja skup­šti­na o kul­tur­noj diplo­ma­ci­ji vode­će je svjet­sko doga­đa­nje na polju kul­tur­ne diplo­ma­ci­je, a uklju­ču­je neko­li­ko para­lel­nih pro­gra­ma posve­će­nih kul­tur­noj diplo­ma­ci­ji i među­na­rod­nim odno­si­ma, izgrad­nji mira, ljud­skim pra­vi­ma, umjet­nos­ti i kulturi.

 

[lang_hr]Cilj ICD Godišnje skup­šti­ne o kul­tur­noj diplo­ma­ci­ji je detalj­no pre­gle­da­ti naj­važ­ni­je razvo­je na polju kul­tur­ne diplo­ma­ci­je u 2012. godi­ni te otvo­ri­ti ras­pra­vu o ključ­nim pita­nji­ma. Skupština okup­lja aktu­al­ne i biv­še pred­sjed­ni­ke drža­va i minis­tre, kao i poz­na­te lič­nos­ti, uklju­ču­ju­ći i inter­dis­ci­pli­nar­nu gru­pu sudi­oni­ka koji će se bavi­ti pita­nji­ma našeg među­za­vis­nog svijeta.

[/lang_hr]

 

 

Predstavljajući širo­ke teme kao i ras­pra­ve o spe­ci­fič­nim podru­čji­ma, Godišnja će skup­šti­na omo­gu­ći­ti opšir­nu i detalj­nu ana­li­zu kul­tur­ne diplo­ma­ci­je u 2012. godi­ni. Sudjelovanje je nami­je­nje­no vla­di­nim i diplo­mat­skim služ­be­ni­ci­ma, aka­de­mi­ci­ma, umjet­ni­ci­ma, novi­na­ri­ma, akte­ri­ma iz civil­nog druš­tva, pred­stav­ni­ci­ma pri­vat­nog sek­to­ra, mla­dim struč­nja­ci­ma i stu­den­ti­ma, kao i svi­ma zain­te­re­si­ra­ni­ma iz čita­vog svijeta.

 

Predavači:
– Ian Gillan – lider gru­pe Deep Purple;
– David Soal – ame­rič­ki glu­mac, poz­nat po ulo­zi detek­ti­va Kenneth Hutch;
– Marcia Barrett – lider gru­pe Boney M;
– Bill Bailey – bri­tan­ski komi­čar, glaz­be­nik i glumac;
– Francesco Rutelli – biv­ši pre­mi­jer Republike Italije, te biv­ši minis­tar kul­tu­re i turizma;
– Amb. Katalin Bogyay – pred­sjed­ni­ca Generalne skup­šti­ne UNESCO‑a;
– Ekaterine Tkeshelashvili – biv­ša pre­mi­jer­ka Gruzije, minis­tri­ca za reintegraciju;
– Anna Diamantopoulou (MP) – biv­ša čla­ni­ca Europske komi­si­je za zapoš­lja­va­nje, soci­jal­nu skrb i jed­na­ke mogućnosti;
– Tamara Stojčević – gene­ral­na taj­ni­ca Vlade Republike Srbije;
– Afric Simone – glazbenik;
– Ulla Meinecke – nje­mač­ki pjevač;
– Tajnik Dirk Kempthorne – 49. držav­ni taj­nik SAD‑a za unu­traš­nja pita­nja (2006−9); 30. guver­ner drža­ve Idaho;
– Manuel Obregón López – pija­nist, minis­tar kul­tu­re i mla­dih Kostarike;
– Dr. Hassan B. Diab – minis­tar obra­zo­va­nja Libanonske Republike.

 

Pozivaju se svi zain­te­re­si­ra­ni da se pri­ja­ve za izla­ga­nje na Konferenciji. Primaju se znans­tve­na istra­ži­va­nja i ana­li­ze tema iz podru­čja dje­lo­va­nja ICD‑a, a odno­se se na slje­de­će: kul­tu­ra, među­na­rod­na poli­ti­ka, eko­no­mi­ja, pra­vo, povi­jest, filo­zo­fi­ja, mirov­ni stu­di­ji, komu­ni­ko­lo­gi­ja, antro­po­lo­gi­ja, muzi­ko­lo­gi­ja, povi­jest umjet­nos­ti i lingvistika.

 

Prijaviti se može izla­ga­nje pisa­no isklju­či­vo za Konferenciju ili izla­ga­nje koje je već bilo pred­stav­lje­no na kon­fe­ren­ci­ja­ma ili objav­lje­no u časo­pi­si­ma. Također, pri­ma­ju se i izla­ga­nja gru­pe auto­ra. Tekstovi se pri­ma­ju naj­kas­ni­je 7 dana pri­je počet­ka Konferencije.

 

Izvor

Foto