POUP- studeni

12.11.2012.

[lang_hr]KONGRES HUGIPA‑a I ASEG‑a

Od 16. – 18. stu­de­nog 2012. godi­ne u orga­ni­za­ci­ji Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč, Osnovne glaz­be­ne ško­le „Slavko Zlatič, Poreč, odr­ža­ti će se dva kongresa.
Kongres Hrvatske udru­ge gitar­skih peda­go­ga,  HUGIP – a, čiji čla­no­vi su uči­te­lji i nas­tav­ni­ci gita­re u Republici Hrvatskoj i Association SouthEast Guitarists,  ASEG – a, udru­že­nja fes­ti­va­la i natje­ca­nja kla­sič­ne gita­re zema­lja jugo­is­toč­ne Europe.  Svojim pri­sus­tvom počas­tit će nas uz hrvat­ske peda­go­ge, direk­to­ri i umjet­nič­ki rav­na­te­lji 30-tak reno­mi­ra­nih fes­ti­va­la iz 12  zema­lja regi­je (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Italija, Madžarska, BIH, Crna Gora, Grčka, Makedonija, Bugarska, Rumunjska i Turska).
U Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Poreč, Narodni trg 1, tije­kom ova tri dana, uz pre­da­va­nja i okru­gle sto­lo­ve o raz­nim struč­nim tema­ma, odr­žat će se i izlož­ba gita­ra hrvat­skih gra­di­te­lja, te sajam fes­ti­va­la čla­ni­ca ASEG‑a. [/lang_hr]

 
Program Kongresa uve­li­čat će poz­na­ti hrvat­ski gita­ris­ta Dejan Ivanović  sve­ča­nim kon­cer­tom  koji će se odr­ža­ti u petak, 16. stu­de­nog 2012. godi­ne s počet­kom u 20 sati u Istarskoj sabor­ni­ci, Matka Laginje 6.
Ulaz  slobodan.

 
OBRAZOVANJE
Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč zapo­či­nje s počet­nim teča­je­vi­ma engle­skog, ruskog, nje­mač­kog i tali­jan­skog jezi­ka. Ima još mjes­ta u gru­pa­ma pa pozi­va­mo zain­te­re­si­ra­ne da se čim pri­je jave. Upisi na osta­le obra­zov­ne pro­gra­me otvo­re­ni su do popu­nje­nja grupa.
Informacije na broj tele­fo­na 887 – 216 rad­nim danom od 10 do 14 sati ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr

 
Glazbeni vrtić počeo je u pone­dje­ljak 5. stu­de­no­ga i još uvi­jek ima mjes­ta za male ras­pje­va­ne istra­ži­va­če. Informacije potra­ži­te na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr  ili na bro­ju tele­fo­na 887 – 216.

 

 
Poslovno odi­je­va­nje odu­vi­jek je bio „skli­zak teren“ na kojem su, kroz povi­jest, mno­gi posr­ta­li. Stoga ne pod­cje­njuj­te važ­nost ono­ga što i kako nosi­te. Pridružite nam se na radi­oni­ci „Odjeveni za uspjeh„, koju Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč orga­ni­zi­ra u surad­nji sa “PROAGO” d.o.o. Zagreb i pro­na­đi­te odgo­vo­re na pita­nja: Kako se pra­vil­no odje­nu­ti za poje­di­ne pos­lov­ne pri­li­ke i što komu­ni­ci­ra­mo odje­ćom ? Teme koje se obra­đu­ju na radi­oni­ci jesu: svr­ha odi­je­va­nja; vrste odi­je­va­nja – pos­lov­no, sve­ča­no, slo­bod­no, uni­for­m­no.….; ele­men­ti pos­lov­nog odi­je­va­nja (rub­lje, čara­pe, košulje/bluze, odijela/kostimi, mod­ni doda­ci: kra­va­te, šalo­vi…); tipo­vi tka­ni­na, kako ih oda­bra­ti i odr­ža­va­ti; odi­je­va­nje suk­lad­no sta­su i dobi; tren­do­vi za novu sezo­nu; šoping- zam­ke i kako ih izbjeći…

 
Radionica je nami­je­nje­na pos­lov­nim lju­di­ma te svi­ma oni­ma koji žele izgra­di­ti ili una­pri­je­di­ti svoj pos­lov­ni stil. Koncipirana je kao kom­bi­na­ci­ja pre­da­va­nja, prak­tič­nog rada, raz­mje­ne iskus­ta­va i disku­si­je na zada­nu temu, te nakon sva­ke obra­đe­ne cje­li­ne sli­je­di prak­tič­ni dio u kojem se polaz­ni­ci­ma omo­gu­ća­va da, kroz vlas­ti­te pri­mje­re i pri­mje­re gru­pe, usvo­je prak­tič­na zna­nja koja će moći lako pri­mje­ni u sva­kod­nev­nom živo­tu i radu.
Termin odr­ža­va­nja: petak, 16.11.2012. od 17 – 21h i subo­ta, 17.11.2012. od 9 – 13h.
Informacije na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr  ili na bro­ju tele­fo­na 887 – 216.

 
IZLOŽBA – GALERIJA ZUCCATO

 
u gale­ri­ji Zuccato, otvo­re­na je izlož­ba – ŠTO JE NAMA NAŠA BORBA DALA / WHAT HAS OUR FIGHT GIVEN US –  aka­dem­skog kipa­ra Bojana Šumonje.

 
Šumonja je umjet­nik koji pri­pa­da vrhu onih umjet­nič­kih stva­ra­la­ca čiji je spe­ci­fič­ni umjet­nič­ki i sli­kar­ski duc­tus pos­tao pre­poz­nat­lji­vom činje­ni­com i neza­obi­laz­nim dje­lom povi­jes­ti naše suvre­me­ne umjet­nos­ti. Svojom izlož­bom „Što je nama naša bor­ba dala“ jed­na­ko žes­to­ko uda­ra i poli­ti­ča­re i pop-kul­tu­ru koja ih je, putem medi­ja, inkor­po­ri­ra­la. Mediji i jav­nost zduš­no su pri­gr­li­li Šumonjine holo­gra­me poli­ti­ča­ra, ovo je izlož­ba o kojoj se u Zagrebu pri­ča na sva­kom kora­ku. Nakon svo­jih veli­kih pla­ta­na s moti­vom ova­ca kao ale­go­ri­jom pos­lu­ha i sve­op­će pasiv­nos­ti hrvat­skih gra­đa­na, Šumonja ponov­no anga­ži­ra­no i kri­tič­ki sagle­da­va naše druš­tvo, ali ovaj put mul­ti­me­di­jal­nom izlož­bom inter­pre­ti­ra­ju­ći ga kroz rado­ve raz­li­či­te u svo­joj izved­be­noj formi.
Izložba će biti otvo­re­na za gle­da­te­lje od 27. lis­to­pa­da do 25. stu­de­nog sva­kim danom osim nedje­lje od 10 – 12, te od 18 – 21 h.