Renew – međunarodna konferencija o povijesti medijske umjetnosti

14.11.2012.

Renew, 5. među­na­rod­na kon­fe­ren­ci­ja o povi­jes­ti medij­ske umjet­nos­ti, zna­nos­ti i teh­no­lo­gi­je, odr­ža­va se od 8. do 11. lis­to­pa­da 2013. godi­ne u Rigi, Latvija. Prijave saže­ta­ka pri­ma­ju se do 25. siječ­nja 2013.


Konferencija se orga­ni­zi­ra tije­kom među­na­rod­nog fes­ti­va­la novo­me­dij­ske kul­tu­re Art+Communication, a pred­stav­lja ključ­ne pre­da­va­če, pane­le i sesi­je na temu povi­jes­ti Internet digi­tal­ne, elek­tron­ske i teh­no­lo­ške medij­ske umjetnosti.

 
Uz opće teme, tema Renew (Obnova) odno­si se na aktu­al­ne ten­den­ci­je zah­tje­va za odr­ži­vos­ti iz raz­li­či­tih per­s­pek­ti­va. Obzirom da se medij­ska umjet­nost bazi­ra na teh­no­lo­gi­ja­ma koje sve brže zas­ta­ri­je­va­ju te je ovis­na o (elek­trič­noj) ener­gi­ji, Konferencija će se bavi­ti pris­tu­pi­ma odr­ži­vos­ti po pita­nju pro­duk­ci­je, oču­va­nja i pred­stav­lja­nja medij­skih umjet­nič­kih dje­la – kako ih ‘obno­vi­ti’ i kroz ala­te i kroz povijest.

 
Kroz nagla­sak na medij­sku umjet­nost na Mreži, Konferencija pokri­va širo­ki ras­pon tema, kako bi se obu­hva­ti­la umjet­nost komu­ni­ka­ci­je (mail, fax. radio, sate­lit, itd.), net art i net radio, open sour­ce i kul­tu­ra umre­ža­va­nja, loka­tiv­ni medi­ji i bežič­na komu­ni­ka­ci­ja, hibrid­ne mre­že i elek­tro­mag­net­ska umjet­nost te konač­no – umjet­nič­ka istra­ži­va­nja odr­ži­vos­ti i budu­će vizi­je umjet­nos­ti unu­tar konver­gen­ci­je infor­ma­ci­ja i teh­no­lo­gi­ja energije.

 
Predložene teme:
– povi­jes­ti Internet umjet­nos­ti i medij­skih tehnologija;
– arhi­vi­ra­nje, čuva­nje i pred­stav­lja­nje novo­me­dij­ske umjetnosti;
– medij­ska arheologija;
– pro­mje­na para­dig­me – od novih medi­ja do pos­t­me­dij­skog sta­nja umjetnosti;
– pisa­nje povi­jes­ti medij­ske umjet­nos­ti u istoč­noj Europi i na Baltiku;
– revi­di­ra­nje geopros­tor­nih aspe­ka­ta – za pisa­nje kom­pa­ra­tiv­ne povi­jes­ti medij­ske umjetnosti;
– elas­tič­ne mre­že i poja­va ‘teh­no-eko­lo­ških’ umjet­nič­kih praksi;
– raz­no­li­ki poten­ci­ja­li izra­ža­va­nja u medij­skoj umjet­nos­ti – ‘novi ima­gi­na­rij’ našeg vremena.

 

[lang_hr]
Obavijest o pri­hva­će­nim rado­vi­ma bit će objav­lje­na 25. ožuj­ka 2013. Sažetak bi tre­bao biti mak­si­mal­ne dulji­ne od 250 rije­či. Odabrani će rado­vi biti objav­lje­ni u Acoustic Space, časo­pi­su za sound art, Internet audio eks­pe­ri­men­te i novo­me­dij­sku kul­tu­ru, koji je pokre­nut 1998. godi­ne, a od 2007. objav­lju­je recen­zi­ra­na tran­sdis­ci­pli­nar­na istra­ži­va­nja o umjet­nos­ti, teh­no­lo­gi­ji i druš­tvu. Časopis izda­je RIXC & Art Research Lab of Liepaja University.[/lang_hr]

 

 
Konferencijom pred­sje­da­ju Rasa Smite i Raitis Smits.
Počasni odbor čine: Jasia Reichardt, Itsuo Sakane, Peter Weibel, Douglas Davis, Robert Adrian.
Savjetodavni odbor čine: Erik Kluitenberg, Armin Medosch, Inke Arns, Andrey Smirnov, Jussi Parikka, Edwin Van Der Heide, Mark Tribe, Gediminas Urbonas, Marko Peljhan, Nishant Shah, Edward Shanken, Darko Fritz, Tatiana Bazzichelli, Frieder Nake.
Odbor za sek­ci­je: Erkki Huhtamo, Tim Lenoir, Machiko Kusahara, Gunalan Nadarajan, Oliver Grau, Douglas Kahn, Linda Henderson, Sean Cubitt, Martin Kemp And Paul Thomas.

 
Kontakt: Rasa Smite, rasa@rixc.lv

 

Izvor

Foto