Studeni/prosinac

26.11.2012.

KINO

30. stu­de­nog i 1. pro­sin­ca 2012. u 20 h pri­ka­zi­vat će se
triler
Headhunters
Redatelj : Morten Tyldum
Uloge: Aksel Hennie, Nikolaj Coster-Waldau, Synnøve Macody Lund

OBRAZOVANJE
Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč objav­lju­je upi­se u nove veri­fi­ci­ra­ne pro­gra­me ospo­sob­lja­va­nja za:
–    ser­vi­se­ra osob­nih računala,
–   raču­no­vod­stve­no – knji­go­vod­stve­nog referenta
– i raču­nal­nog operatera.
Programi su odo­bre­ni od stra­ne Ministarstva obra­zo­va­nja, a ste­če­no zna­nje upi­su­je se u rad­nu knjižicu.
Upisujemo nove gru­pe teča­je­va stra­nih jezi­ka. Ako ste do sad pro­pus­ti­li uči­ti novi jezik, sad je pra­vo vri­je­me.  Informacije na broj tele­fo­na 887 – 216 rad­nim danom od 10 do 14 sati ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr

 
Ponovno u Poreču: tečaj ultra brzog čitanja!
Ukoliko ste dekon­cen­tri­ra­ni, zabo­rav­lja­te i ima­te manjak slo­bod­nog vre­me­na vri­je­me je da upoz­na­te vje­šti­nu ultra brzog čita­nja kojom ćete:
–    uve­ća­ti brzi­nu čita­nja za 500% uz pot­pu­no razumijevanje
–    dras­tič­no pobolj­ša­ti kon­cen­tra­ci­ju i memoriju
–   spre­mi­ti ispi­te u krat­kom roku
–    nauči­ti kako funk­ci­oni­ra mozak

 

[lang_hr]Ova vje­šti­na daje odlič­ne rezul­ta­te i kod dje­ce i odras­lih sa dis­lek­si­jom i dis­gra­fi­jom. Termin odr­ža­va­nja:     06.12. – 11.12.2012. – ukup­no 23 punih sati.
Mjesto odr­ža­va­nja:    Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč Informacije na broj tele­fo­na 887 – 216 rad­nim danom od 10 do 14 sati ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr[/lang_hr]

 

 
Upisujemo nove polaz­ni­ke u radi­oni­cu deco­upa­gea. Izrazite svo­ju kre­ativ­nost, izra­di­te neki novi pred­met ili ukra­si­te sta­re zabo­rav­lje­ne stva­ri – sve to može­te sal­vet­nom teh­ni­kom. Informacije potra­ži­te na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr  ili na bro­ju tele­fo­na 887 – 216

 
Dođite na malu radi­oni­ca o METODI EFT popu­lar­no zva­noj Tapkanje u petak 30.11. od 18 do 20.30 sati u Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč. Metoda je jed­nos­tav­na i iznim­no učin­ko­vi­ta. Pogotovo je koris­na za:
–          brzo poprav­lja­nje raspolozenja
–          oslo­bad­ja­nje od straha
–          nes­ta­nak treme
–          pres­ta­nak napetosti
–          pres­ta­nak živ­ci­ra­nja oko bilo čega
Informacije i pri­ja­ve na sretandan@inet.hr  , tel. 0915355197