Treptaji – izložba slika na svili Ive Ciceran

27.11.2012.

U sri­je­du, 28. stu­de­nog, u 18 sati, u sre­diš­njoj gale­ri­ji u holu buzet­skog Narodnog doma otva­ra se izlož­ba sli­ka na svi­li “Treptaji” Ive Ciceran iz Pule.

[lang_hr]
Autorica se sli­ka­njem na svi­li bavi iz hobi­ja od 2002. godi­ne. Izlagala je na više skup­nih i neko­li­ko samos­tal­nih izlož­bi. Članica je Društva likov­nih stva­ra­te­lja Pazin.  Kao “svi­los­li­ka­ri­ca” zapo­če­la je s uni­kat­nim pok­lo­ni­ma, ali je, kako u pred­go­vo­ru kata­lo­gu navo­di  Marija Ivetić,  “pos­tup­no usa­vr­ša­va­la zanat­sku vje­šti­nu, razvi­ja­la osob­nu likov­nu tezu, nado­gra­đi­va­la likov­ni izraz, pro­fi­li­ra­la temat­ske okvi­re, inte­res usmje­ra­va­la od uti­li­tar­nog pre­ma likov­nom. [/lang_hr]

 
Razvila se tako čita­va lepe­za ostva­ra­ja “raz­li­či­te este­ti­ke koja se kre­će od jed­nos­tav­nih pri­ka­za “infan­til­nog” ozra­čja  do pre­ciz­nih ispi­sa kon­kret­nog  pod­neb­lja i kon­kret­nog locusa”.

 
Kroz njen se dosa­daš­nji opus naro­či­to ispro­fi­li­rao motiv pej­za­ža. To su, kako piše Ivetić,  kra­jo­li­ci zahva­će­ni u čarob­nim tre­nu­ci­ma sumra­ka, tiši­ne, smi­ra­ja. To su nok­tur­na pro­že­ta poseb­nom lir­skom atmo­sfe­rom, u koji­ma uza­jam­no i podjed­na­ko sudje­lu­ju i sklad­no se sje­di­nju­ju ras­li­nje, zem­lja, voda, svje­tlo i boja. U dru­gim pak cik­lu­si­ma riječ je o idi­lič­nim pros­to­ri­ma izgub­lje­nih ili mašta­nih svje­to­va s emo­ci­onal­nim zna­če­njem, broj­nim aso­ci­ja­ci­ja­ma i meta­fo­ra­ma. Svaki od cik­lu­sa “oči­ta­va sta­nje duše u reali­za­ci­ja­ma  iznje­dre­nim unu­tar­njim pori­vi­ma, u mje­ri i dome­ti­ma još uvi­jek istra­ži­vač­ke osob­ne likov­ne poetike”.

 
Iva Ciceran rođe­na je 1976. godi­ne u Puli. Završila je stu­dij Razredne nas­ta­ve na Filozofskom fakul­te­tu u Puli i Izvanredni stu­dij bibli­ote­kar­stva u  Zagrebu. Ravnateljica je Gradske knjiž­ni­ce Pazin.