Međunarodna konferencija Europska kultura u Barceloni

17.12.2012.

Charlemagne Institute of European Studies orga­ni­zi­ra među­na­rod­nu kon­fe­ren­ci­ju Europska kul­tu­ra, koja se odr­ža­va od 24. do 26. lis­to­pa­da 2013. u Barceloni, Španjolska. Prijave saže­ta­ka pri­ma­ju se do kra­ja siječ­nja 2013.


Konferencija Europska kul­tu­ra nema spe­ci­fič­nu temu, obzi­rom da je defi­ni­ra­na kroz niz tema koje omo­gu­ću­ju sudje­lo­va­nje raz­li­či­tih dis­ci­pli­na. Međutim, jedins­tve­na je tema zada­na za ple­nar­ne sesi­je. Za izla­ga­nje pre­da­va­nja pos­to­je raz­li­či­te sek­ci­je koje se pro­gre­siv­no pri­la­go­đa­va­ju pre­zen­ta­ci­ja­ma sudi­oni­ka. Prvi dio pred­stav­lja raz­li­či­te temat­ske sekcije:

 

[lang_hr]

- kul­tur­na teori­ja i kul­tur­ni iden­ti­tet: kul­tu­re u tran­zi­ci­ji; manji­ne i iden­ti­te­ti u mul­ti­kul­tur­noj Europi; soci­olo­gi­ja kul­tu­re, kul­tur­ne poli­ti­ke i kul­tur­ni menadž­ment; glo­ba­li­za­ci­ja i njen utje­caj na kul­tu­ru; mis­li o umjetnosti;

- mul­ti­kul­tu­ra­li­zam / inter­kul­tu­ral­nost / migra­ci­je / susre­ti kul­tu­ra: kul­tur­ni odno­si izme­đu Europe i dru­gih kon­ti­ne­na­ta (sli­ke Europe u dru­gim kul­tu­ra­ma); kul­tur­na raz­mje­na i tran­sfer: povi­jes­ni pri­mje­ri i aktu­al­na stvar­nost; inter­kul­tu­ral­nost i podu­ča­va­nje; gra­ni­ce, migra­ci­je, susre­ti; gra­ni­ce i dija­log u plu­ral­noj Europi; kul­tu­ra i koeg­zis­ten­ci­ja; jezič­na raz­no­li­kost u Europi; puto­va­nja i put­ni­ci; lokal­na i regi­onal­na suradnja;

- suvre­me­na kul­tu­ra: žene u kul­tu­ri; popu­lar­na kul­tu­ra, mate­ri­jal­na kul­tu­ra; muze­olo­gi­ja i kul­tur­na bašti­na; ulo­ga kul­tur­nih ins­ti­tu­ci­ja i sred­sta­va; kul­tu­ra i komunikacija;

- europ­ski iden­ti­tet / ide­ja Europe: vizi­ja Europe i europ­ske kul­tu­re; europ­ska kul­tu­ra i iden­ti­tet; europ­ski pro­jekt; kul­tur­ne refe­ren­ce Europljana; pre­ma europ­skoj povi­jes­ti europ­ske kul­tu­re; mis­li i knji­žev­nost o Europi;

- Europa: kul­tu­ra, eko­no­mi­ja i pra­vo: valu­ta, trgo­vi­na i kul­tu­ra; turi­zam i kul­tu­ra; kul­tu­ra u orga­ni­za­ci­ja­ma i kul­tu­ra rada; pra­vo i europ­ska kultura;

- komu­ni­ka­ci­ja: sli­ka, diskurs i iden­ti­tet; komu­ni­ka­ci­ja i kul­tu­ra; komu­ni­ka­ci­ja i europ­ski iden­ti­tet; audi­ovi­zu­al­na kul­tu­ra i europ­ski identitet;

- obra­zo­va­nje: obra­zo­va­nje i inter­kul­tu­ral­nost, obra­zo­va­nje i gra­đans­tvo; obra­zo­va­nje i europ­ski iden­ti­tet; per­s­pek­ti­ve za sveučilište.[/lang_hr]

 

 
Izlaganja tre­ba­ju biti na špa­njol­skom, engle­skom, fran­cu­skom, nje­mač­kom, tali­jan­skom, kata­lon­skom ili por­tu­gal­skom jezi­ku, no obzi­rom da orga­ni­za­to­ri ne mogu osi­gu­ra­ti simul­ta­ni pri­je­vod, pre­po­ru­ča se da izla­ga­nja budu na špa­njol­skom ili engleskom.

 
Dijalog izme­đu znans­tve­ni­ka, iskus­nih pro­fe­so­ra i mla­dih istra­ži­va­ča, čini jez­gru Konferencije. Sažetke je potreb­no pos­la­ti na congresocultura@uic.es

 

Izvor

Foto