POU Poreč – prosinac

11.12.2012.

KINO

 

13. pro­sin­ca 2012. u 20h
14. i 15. pro­sin­ca 2012. u 18h i 20 h
avan­tu­ra, dra­ma, fantastika
Sumrak saga: Praskozorje 2. dio
Redatelj: Bill Condon
Uloge : Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner
tra­ja­nje: 115 min

 

 

OBRAZOVANJE

Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč objav­lju­je upi­se u nove veri­fi­ci­ra­ne pro­gra­me ospo­sob­lja­va­nja za:
‑ser­vi­se­ra osob­nih računala,
‑raču­no­vod­stve­no – knji­go­vod­stve­nog referenta
‑i raču­nal­nog operatera.

 

[lang_hr]Programi su odo­bre­ni od stra­ne Ministarstva obra­zo­va­nja, a ste­če­no zna­nje upi­su­je se u rad­nu knji­ži­cu.  Upisujemo nove gru­pe teča­je­va stra­nih jezi­ka. Ako ste do sad pro­pus­ti­li uči­ti novi jezik, sad je pra­vo vri­je­me.  Informacije na broj tele­fo­na 887 – 216 rad­nim danom od 10 do 14 sati ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr

[/lang_hr]

 

 
Upisujemo nove polaz­ni­ke u radi­oni­cu deco­upa­gea. Izrazite svo­ju kre­ativ­nost, izra­di­te neki novi pred­met ili ukra­si­te sta­re zabo­rav­lje­ne stva­ri – sve to može­te sal­vet­nom tehnikom.
Informacije potra­ži­te na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr  ili na bro­ju tele­fo­na 887 – 216.

 
BOŽIĆNI KONCERT
Dana 22. pro­sin­ca 2012. godi­ne, s počet­kom u 21 sat, u kaza­liš­noj dvo­ra­ni Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč, odr­žat će se kon­cert EARL BYNUM & AS WE ARE feat. CORA ARMSTRONG

 
CORA »SISTER« ARMSTRONG piano/ glas
EARL BYNUM piano/ glas
CLARA JACKSON glas
VIRGINIA YOUNG glas
ZION CHARITY bass
SIMONE RICHARDSON bubnjevi

Cijena ulaz­ni­ce: 80,00 kn

Ulaznice se  mogu rezer­vi­ra­ti od pone­djelj­ka do čet­vrt­ka od 8 – 13 sati u ure­di­ma Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč, a kupi­ti na dan pred­sta­ve na bla­gaj­ni kaza­li­šta sat vre­me­na pri­je počet­ka iste.