POU Poreč- prosinac

04.12.2012.

KINO

6. – 8. pro­sin­ca 2012. u 20 h  pri­ka­zi­vat će se
akcija,avantura, triler
James Bond: Skyfall

 
OBRAZOVANJE
Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč objav­lju­je upi­se u nove veri­fi­ci­ra­ne pro­gra­me ospo­sob­lja­va­nja za:
–    ser­vi­se­ra osob­nih računala,
–    raču­no­vod­stve­no – knji­go­vod­stve­nog referenta
–    i raču­nal­nog operatera.
Programi su odo­bre­ni od stra­ne Ministarstva obra­zo­va­nja, a ste­če­no zna­nje upi­su­je se u rad­nu knjižicu.
Upisujemo nove gru­pe teča­je­va stra­nih jezi­ka. Ako ste do sad pro­pus­ti­li uči­ti novi jezik, sad je pra­vo vrijeme.
Informacije na broj tele­fo­na 887 – 216 rad­nim danom od 10 do 14 sati ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr
Nikad nije kas­no za učenje!

 
Ponovno u Poreču: tečaj ultra brzog čitanja!
Ukoliko ste dekon­cen­tri­ra­ni, zabo­rav­lja­te i ima­te manjak slo­bod­nog vre­me­na vri­je­me je da upoz­na­te vje­šti­nu ultra brzog čita­nja kojom ćete:
–    uve­ća­ti brzi­nu čita­nja za 500% uz pot­pu­no razumijevanje
–    dras­tič­no pobolj­ša­ti kon­cen­tra­ci­ju i memoriju
–    spre­mi­ti ispi­te u krat­kom roku
–    nauči­ti kako funk­ci­oni­ra mozak

 

Ova vje­šti­na daje odlič­ne rezul­ta­te i kod dje­ce i odras­lih sa dis­lek­si­jom i disgrafijom.
Termin odr­ža­va­nja:     06.12. – 11.12.2012. – ukup­no 23 punih sati.
Mjesto odr­ža­va­nja:    Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč
Informacije na broj tele­fo­na 887 – 216 rad­nim danom od 10 do 14 sati ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr

Upisujemo nove polaz­ni­ke u radi­oni­cu deco­upa­gea. Izrazite svo­ju kre­ativ­nost, izra­di­te neki novi pred­met ili ukra­si­te sta­re zabo­rav­lje­ne stva­ri – sve to može­te sal­vet­nom tehnikom.
Informacije potra­ži­te na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr  ili na bro­ju tele­fo­na 887 – 216.

 

[lang_hr]
BOŽIĆNI KONCERT
Dana 22. pro­sin­ca 2012. godi­ne, s počet­kom u 21 sat, u kaza­liš­noj dvo­ra­ni Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč, odr­žat će se kon­cert EARL BYNUM & AS WE ARE feat. CORA ARMSTRONG

CORA »SISTER« ARMSTRONG piano/ glas
EARL BYNUM piano/ glas
CLARA JACKSON glas
VIRGINIA YOUNG glas
ZION CHARITY bass
SIMONE RICHARDSON bubnjevi

Cijena ulaz­ni­ce: 80,00 kn

Ulaznice se  mogu rezer­vi­ra­ti od pone­djelj­ka do čet­vrt­ka od 8 – 13 sati u ure­di­ma Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč, a kupi­ti na dan pred­sta­ve na bla­gaj­ni kaza­li­šta sat vre­me­na pri­je počet­ka iste.

[/lang_hr]