Predavanje “Solarna energija i samogradnja solarnih kolektora”

07.12.2012.

Grad Buzet i Pučko otvo­re­no uči­li­šte “Augustin Vivoda” pozi­va­ju Vas na pre­da­va­nje u okvi­ru pro­jek­ta DIVA “Solarna ener­gi­ja i samo­grad­nja solar­nih kolek­to­ra”, pre­da­vač: Bruno Motik, koje će se odr­ža­ti u buzet­skom Narodnom domu (grad­ska vijeć­ni­ca) u pone­dje­ljak 10. pro­sin­ca 2012. u 18.00 sati

 

 

[lang_hr]O pre­da­va­nju:
Sunčeva ener­gi­ja nije više ener­gent buduć­nos­ti. Ona je sada! Potrebno je hit­no zami­je­ni­ti zas­ta­rje­le prlja­ve teh­no­lo­gi­je fosil­nih gori­va koje pokre­ću ovaj svi­jet nekim čiš­ćim, pouz­da­ni­jim i dos­tup­ni­jim ener­gen­tom. Sunce je jedan od njih. Svjedoci smo veli­ke eks­pan­zi­je solar­nih teh­no­lo­gi­ja – za pro­izvod­nju elek­trič­ne i toplin­ske ener­gi­je. Međutim, solar­na opre­ma i dalje svo­jom cije­nom odbi­ja mno­ge poten­ci­jal­ne koris­ni­ke. Kako bismo zaobiš­li ovaj pro­blem, eko­lo­ške udru­ge Zelena akci­ja i ZMAG razvi­le su solar­ni kolek­tor za zagri­ja­va­nje potroš­ne Kolektor se izra­đu­je od dos­tup­nih i jef­ti­nih mate­ri­ja­la koji se lako mogu naba­vi­ti u trgo­vi­na­ma. Na taj način ne samo da se i vi može­te uklju­či­ti u solar­nu avan­tu­ru, već ima­te i pri­li­ku razvi­ja­ti svo­je zna­nje i koris­ne vje­šti­ne koje uklju­ču­ju rad sa drve­tom i meta­lom. Također šte­di­te novac jer je naš kolek­tor znat­no jef­ti­ni­ji od kupov­nog, uz narav­no zna­čaj­nu ušte­du ener­gi­je i novca.[/lang_hr]

 
O predavaču:
Bruno Motik je per­ma­kul­tur­ni dizaj­ner i uči­telj per­ma­kul­tu­re, za što ima i među­na­rod­no priz­na­tu diplo­mu. Permakulturom i odr­ži­vim dizaj­ni­ra­njem se bavi već dese­tak godi­na, naj­vi­še kroz uspos­ta­vu i razvoj pro­jek­ta “Reciklirano ima­nje” u selu Vukomerić kraj Zagreba. Reciklirano ima­nje zamiš­lje­no je kao pokaz­ni pri­mjer kako bi mogao izgle­da­ti život koji ne ugro­ža­va buduć­nost pla­ne­te i život na Zemlji te ne ovi­si o fosil­nim gori­vi­ma. Na ima­nju se ener­gi­ja pro­izvo­di iz obnov­lji­vih izvo­ra, hra­na se uzga­ja na eko­lo­ški, odr­živ način, a sa otpa­dom se pos­tu­pa kao resur­sem, a ne kao smet­njom. Pored Recikliranog ima­nja Bruno se inten­ziv­no bavi edu­ka­ci­jom veza­nom za per­ma­kul­tu­ru i obnov­lji­ve izvo­re ener­gi­je. Koautor je knji­ge “Zeleni ala­ti za odr­ži­vu revo­lu­ci­ju” te neko­li­ko manjih bro­šu­ra i pri­ruč­ni­ka koji se bave tema­ma odr­ži­vog življenja.

 

Foto