OBRAZOVANJE POUP

14.01.2013.

Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč kre­će s novim gru­pa­ma teča­je­va stra­nih jezi­ka. Upišite veri­fi­ci­ra­ne pro­gra­me engle­skog, nje­mač­kog ili tali­jan­skog jezi­ka i ste­če­no zna­nje upi­ši­te u ran­du knjižicu.

 
Započinju pro­gra­mi za ser­vi­se­ra osob­nih raču­na­la i raču­no­vod­stve­no – knji­go­vod­stve­nog refe­ren­ta. Programi su odo­bre­ni od stra­ne Ministarstva obra­zo­va­nja, a ste­če­no zna­nje upi­su­je se u rad­nu knji­ži­cu. Broj polaz­ni­ka je ograničen.

 

[lang_hr]
Informacije i upi­si na broj tele­fo­na 887 – 216 rad­nim danom od 10 do 14 sati ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr
Nikad nije kas­no za učenje!

[/lang_hr]

 
U surad­nji sa zagre­bač­kim Centrom „Sretan dan“, Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč 2. i 3. velja­če orga­ni­zi­ra četi­ri radi­oni­ce feng shui-ja i aromaterapije:
Energetsko čiš­će­nje prostora
Kreiranje ener­gi­je i blagostanja
Privlačenje lju­ba­vi i  sklad­nih odnosa
Potaknite kari­je­ru i uspjeh

 

Informacije i pri­ja­ve na bro­ju tele­fo­na 0915355197 ili putem e‑maila sretandan@inet.hr .