POU Poreč – siječanj 2013

07.01.2013.

KINO

11. i 12. siječ­nja 2013. u 20 h
doku­men­tar­ni, dra­ma, eksperimentalni
Pismo ćaći
Redatelj : Damir Čučić
Uloge: Mate Gulin, Milivoj Beaden
tra­ja­nje: 72 min

 

Kritičari su film pro­gla­si­li ‘veli­kom sen­za­ci­jom Pule’ koja je ‘nas­ta­la sasvim uz rub sis­te­ma’ i koju je ‘stru­ka pri­mi­la s malom eufo­ri­jom’, a ocje­nje­no je i da je ‘Pismo ćaći’ ‘dobar, veli­ki film, nabi­jen emo­ci­ja­ma i prot­kan izvr­s­nim dija­lo­zi­ma, film koji će vas natje­ra­ti na smi­jeh, suze i – što je naj­važ­ni­je – na razmišljanje’.

 

 
OBRAZOVANJE

Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč kre­će s novim gru­pa­ma teča­je­va stra­nih jezi­ka. Ako do lje­ta želi­te poče­ti s uče­njem ili usa­vr­ši­ti zna­nje tali­jan­skog, engle­skog, nje­mač­kog ili ruskog, sad je pra­vo vri­je­me da nam se javite.
Ukoliko se želi­te ospo­so­bi­ti u jed­nom od pro­gra­ma odo­bre­nih od stra­ne Ministarstva obra­zo­va­nja, u Pučkom otvo­re­nom uči­li­štu Poreč ima­te moguć­nost upi­sa u veri­fi­ci­ra­ne pro­gra­me za ser­vi­se­ra osob­nih raču­na­la, raču­no­vod­stve­no – knji­go­vod­stve­nog refe­ren­ta ili raču­nal­nog ope­ra­te­ra. Stečeno zna­nje upi­su­je se u rad­nu knjižicu.

 
Informacije i upi­si na broj tele­fo­na 887 – 216 rad­nim danom od 10 do 14 sati ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr
Nikad nije kas­no za učenje!

 
U surad­nji sa zagre­bač­kim Centrom „Sretan dan“, Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč 2. i 3. velja­če orga­ni­zi­ra četi­ri radi­oni­ce feng shui-ja i aromaterapije:
– Energetsko čiš­će­nje prostora

-  Kreiranje ener­gi­je i blagostanja

- Privlačenje lju­ba­vi i  sklad­nih odnosa
– Potaknite kari­je­ru i uspjeh
Informacije i pri­ja­ve na bro­ju tele­fo­na 0915355197 ili putem e‑maila sretandan@inet.hr . Za pri­ja­ve pris­ti­gle do 15. siječ­nja, nudi­mo povolj­ni­ju cije­na upisa.