ŽIVOM HRANOM DO ZDRAVLJA I VITALNOSTI

09.01.2013.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE “AUGUSTIN VIVODA” BUZET i UDRUGA ŽIVA HRANA – BALE pozi­va­ju Vas na pre­da­va­nje ŽIVOM HRANOM  DO ZDRAVLJA I VITALNOSTI

 

pre­da­vač Spomenka Marković – vodi­te­lji­ca eko ima­nja u Balama – žena koja živi ono što podučava
petak, 18.01.2013.
Buzet, Narodni dom, vijećnica

[lang_hr]

Spomenka Marković će 18. siječ­nja 2013. godi­ne, s počet­kom u 18 sati, u buzet­skom Narodnom domu  odr­ža­ti pre­da­va­nje o bla­go­da­ti žive, siro­ve hra­ne za naše zdrav­lje, a govo­rit će i o svo­me putu i boga­tom iskus­tvu od boles­ti do zdrav­lja. Kako i sama živi na svo­me eko ima­nju pokraj Bala, na 13.000 m² poljo­pri­vred­ne zem­lje, pre­po­ru­ču­je kon­zu­mi­ra­nje ter­mič­ki neo­bra­đe­ne te prvens­tve­no eko­lo­ški uzgo­je­ne hrane.[/lang_hr]

 

 
Živa hra­na je boga­ta pri­rod­nim pro­bav­nim enzi­mi­ma i hra­na koja se jede u pri­rod­nom obli­ku ili suše­na na tem­pe­ra­tu­ri do 45 stup­nje­va. Može se tako­đer koris­ti­ti i zamrz­nu­ta hra­na. Prehrana živom hra­nom mora biti bez slu­zi. Svako voće, povr­će, sala­te, ora­šas­ti plo­do­vi, sje­men­ke i suše­no voće, pred­stav­lja­ju hra­nu bez slu­zi. Ljekoviti obrok mora se sas­to­ja­ti od hra­ne čija svoj­stva odgo­va­ra­ju – lije­če­nju – čiš­će­nju i lučenju.

 
Svrha ovo­ga pre­da­va­nja jest  podi­ći razi­nu svi­jes­ti o tome koli­ko bes­po­treb­ne ener­gi­je tro­ši­mo na kuha­nje hra­ne, ubi­ja­nje živo­ti­nja, tro­še­nje vode i hra­ne za uzgoj živo­ti­nja. Mijenjanje tvr­do­kor­nih navi­ka na jedan obrok kuha­ne hra­ne (ručak),a doru­čak, veče­ra, i među­obro­ke da zami­je­ni­mo živom hra­nom. Mijenjanjem svo­jih navi­ka, ne samo da ćemo ozdra­vi­ti sebe, već i pla­net – Majku Zemlju. Nakon pre­da­va­nja sli­je­di degus­ta­ci­ja žive hrane.
Spomenka Marković već pet godi­na drži pre­da­va­nja i radi­oni­ce o živoj hra­ni, te je pokre­nu­la osni­va­nje udru­ge u Istri, u Balama, uz podr­šku opći­ne Bale.

 

Ukoliko bude dovolj­no zain­te­re­si­ra­nih, tije­kom slje­de­ćih mje­se­ci orga­ni­zi­rat će se i temat­ske radi­oni­ce. Evo nekih primjera:

1. Radionica na kojoj se izra­đu­ju zele­ni kašas­ti soko­vi, čoko­la­da bez kuha­nja, sla­ni nama­zi, kli­ce kao izvor živo­ta, zele­na mag­ma, suše­ni kre­ke­ri bez žita­ri­ca (nado­mjes­tak za kruh) i torta.

2. Kako izra­di­ti eko vrt u vaza­ma na sun­ča­nim pro­zo­ri­ma i bal­ko­ni­ma (uzgoj svo­jom ener­gi­jom kojom šalje­mo infor­ma­ci­je bilj­ka­ma o sebi i što nam je potreb­no za oču­va­nje zdrav­lja i cje­lo­kup­ne har­mo­ni­je našeg istin­skog bića).

3.Kako može­mo sami izra­di­ti kom­post za uzgoj bilja­ka, a usput čuva­ti našu Majku Zemlju?

 

 

O aktiv­nos­ti­ma Udruge saz­naj­te više na pro­fi­lu FB Udruga “Živa Hrana”. Cilj Udruge je podi­za­nje svi­jes­ti kon­zu­mi­ra­njem ter­mič­ki neo­bra­đe­ne hra­ne i put do zdrav­lja i vitalnosti.