DALMATINSKE PJESME I PLESOVI – buzetski koncert KUD‑a Filip Dević iz Splita

27.02.2013.

[lang_hr]U čet­vr­tak, 28. velja­če, u veli­koj dvo­ra­ni Narodnog doma svoj će cje­lo­ve­čer­nji nas­tup pri­re­di­ti nada­le­ko poz­na­to Kulturno-umjet­nič­ko druš­tvo željez­ni­ča­ra “Filip Dević” iz Splita. Buzetskoj će se publi­ci pred­sta­vi­ti: ples­ni ansambl, orkes­tar te muška, žen­ska i mje­šo­vi­ta kla­pa. Program poči­nje u 19 sati, a ulaz je slo­bo­dan. Organizator kon­cer­ta je ŽKUD “Renato Pernić” Roč, a suor­ga­ni­za­tor POU “Augustin Vivoda” Buzet.

DALMATINSKE PJESME I PLESOVI
Gostuje:

 

KUDŽ “FILIP DEVIĆ” SPLIT

Buzet, Narodni dom
čet­vr­tak, 28. velja­če u 19 sati
Ulaz slobodan

 

 

Kulturno-umjet­nič­ko druš­tvo željez­ni­ča­ra “Filip Dević”, sat­ka­no naj­ljep­šim godi­na­ma nje­go­vih pre­ko 14.000 čla­no­va koji su pro­de­fi­li­ra­li kroz sve sek­ci­je Društva (dram­sku sek­ci­ju, tam­bu­ra­ški orkes­tar, man­do­lin­ski orkes­tar, lime­nu glaz­bu, pje­vač­ki zbor, foto sek­ci­ju, dopis­nič­ku, kla­pe i fol­k­lor­nu), naj­jas­ni­je je zapi­sa­no u arhi­vi nji­ho­vih sje­ća­nja, u vedrim tre­nut­ci­ma zajed­niš­tva na pro­ba­ma i nas­tu­pi­ma, emi­si­ja­ma i kon­cer­ti­ma, puto­va­nji­ma i tur­ne­ja­ma. Svi oni ispi­sa­li su stra­ni­ce povi­jes­ti Filipa Devića – druš­tva koje s pono­som dje­lu­je u gra­du Splitu već pune 62 godine.
[/lang_hr]
Održano je više od 5.000 nas­tu­pa u Hrvatskoj i ino­zem­s­tvu. Društvo je gos­to­va­lo u goto­vo svim europ­skim zem­lja­ma te po dva puta u Australiji, Novom Zelandu, jed­nom u Meksiku, u Egiptu i tri puta u SAD‑u. Nastupalo se je na broj­nim fes­ti­va­li­ma i smo­tra­ma na koji­ma su osvo­je­ne mno­ge nagra­de i priznanja.

Danas u Društvu aktiv­no dje­lu­je oko 300 čla­no­va ras­po­re­đe­nih u neko­li­ko sek­ci­ja. Program nas­tu­pa sas­to­ji se od samos­tal­nih pro­gra­ma poje­di­nih sek­ci­ja ili od zajed­nič­kih nas­tu­pa više sek­ci­ja Društva.

 

Repertoar Društva obu­hva­ća splet ple­so­va iz cije­le Hrvatske u izved­bi ples­nog-fol­k­lor­nog ansam­bla, te od pje­sa­ma dal­ma­tin­skog klap­skog pjevanja,
spe­ci­fič­nih aran­žma­na zabav­nih melo­di­ja, izvor­nih i obra­đe­nih dal­ma­tin­skih napje­va, sta­ro­grad­skih melo­di­ja te dal­ma­tin­skih šan­so­na u izved­bi kla­pa koje dje­lu­ju u Društvu.