“Kreativna Europa u teškim vremenima”

27.02.2013.

Konferencija “Kreativna Europa u teškim vre­me­ni­ma” odr­ža­ti će se 09.05.2013 u Manchesteru, Velika Britanija.

 

Konferencija će s nizom ide­ja pru­ži­ti umjet­nič­kim i kul­tur­nim orga­ni­za­ci­ja­ma pomoć da  sma­nje svo­ju ovis­nost o jav­nim subven­ci­ja­ma, nude­ći pri­mje­re ini­ci­ja­ti­va, stra­te­gi­ja, surad­nič­kih moguć­nos­ti i saveza.

[lang_hr]
Konferencija će  nazoč­ni­ma pre­zen­ti­ra­ti mogu­ća rje­še­nja koja se nude, uz pomoć 15 govor­ni­ka tije­kom tri sjed­ni­ce te uz okru­gli stol. Ponekad kon­tra­dik­tor­ne, a čes­to i kon­tro­verz­ne, ove pre­zen­ta­ci­je će se odra­zi­ti na  vlas­ti­tia iskus­ta­va polaznika[/lang_hr]

 

 

Program

Predavači i prezentacije

Više infor­ma­ci­ja…

Foto