Nagrada Studiju Sonda

12.02.2013.

Elanova Skija Delight u čijem  razvo­ju uz Elanov R&D odjel sudje­lu­ju i Studio Sonda iz Hrvatske i GIGO iz Slovenije, ujed­no i naj­lak­ša ski­ja na svi­je­tu, dobit­ni­ca je dvi­ju važ­nih među­na­rod­nih nagra­da u svi­je­tu spor­ta: ISPO nagra­de naj­ve­ćeg među­na­rod­nog saj­ma spor­ta i sport­ske opre­me, te X Plus Awarda za viso­ku kva­li­te­tu, dizajn i funkcionalnost.

 

 

ISPO Munich sajam već je pre­ko četr­de­set godi­na vode­ći među­na­rod­ni sajam spor­ta. U 2013. g odr­žan je u prvom tjed­nu velja­če, kada je pro­izvo­de pre­ko 2.300 izla­ga­ča iz cije­lo­ga svi­je­ta, posje­ti­lo pro­sječ­no 80.000 posje­ti­te­lja iz pre­ko 100 zema­lja. Glavni kri­te­ri­ji ISPO žiri­ja za oda­bir naj­bo­ljih pro­izvo­da jesu upra­vo dizajn, ino­va­tiv­nost, funk­ci­onal­nost te eko­lo­ška odgovornost.

[lang_hr]

 

Plus X Award tako­đer je nje­mač­ko odli­čje je koje nagra­đu­je ino­va­tiv­ne teh­no­lo­gi­je sport­skih i lifes­tyle pro­izvo­da, a koji mora­ju zado­vo­lja­va­ti uvje­te viso­ke kva­li­te­te, biti funk­ci­onal­ni i pri­mje­nji­vi u buduć­nos­tii te ima­ti pro­do­ran dizajn kako bi uop­će ušli u selek­ci­ju i bili pod­vrg­nu­ti žiri­ra­nju koje vrši više od 130 čla­no­va, u pro­ce­su koji tra­je neko­li­ko tjedana.[/lang_hr]

 

 

Više infor­ma­ci­ja…

Foto