Organsko vrtlarstvo Kornelija Benyovsky Šoštarić

13.02.2013.

Grad Buzet i Pučko otvo­re­no uči­li­šte „Augustin Vivoda“ – Narodna knjiž­ni­ca i čita­oni­ca pozi­va­ju Vas na pre­da­va­nje ORGANSKO VRTLARSTVO“, Predavač: KORNELIJA BENYOVSKI ŠOŠTARIĆ koje će se odr­ža­ti u petak, 15. velja­če 2013. u 18.00 sati u buzet­skom Nardonom domu – veli­ka dvo­ra­na Ulaz je slobodan!

 

 

[lang_hr]O pre­da­va­nju:
Osjetite dašak slo­bo­de i zado­volj­stva u svom vrtu! Prirodno, opu­šte­no i s užit­kom! Budite ponos­ni na svoj zele­ni kva­drat! A lije­pe i uspješ­ne vrto­ve ima­ju samo oni koji rado eks­pe­ri­men­ti­ra­ju! Zato, saz­naj­te kako: na pre­da­va­nju naj­poz­na­ti­je hrvat­ske vrtla­ri­ce Kornelije Benyovski Šoštarić, auto­ri­ce knji­ge Zeleni kva­drat i nedjelj­ne TV emi­si­je “Vrtlarica”
.…i neka i vaš vrt pomog­ne svi­je­tu da pos­ta­ne bolje mjes­to za život![/lang_hr]

 

Aktivnosti edu­ka­ci­je i radi­oni­ce pre­ven­ci­je Grad Buzet pro­vo­di u surad­nji s vanj­skim izvr­ši­te­ljem uslu­ge:  Pučkim otvo­re­nim uči­li­štem “Augustin Vivoda” Buzet