Ožujak u POU Poreč

25.02.2013.

KINO

01. – 02.03.2013. u 20 h Ubij ih nježno
IZVORNO IME: Killing Them Softly

REDATELJ: Andrew Dominik 
ULOGE: Brad Pitt , Ray Liotta , James Gandolfini

ŽANR: kri­mi­na­lis­tič­ki triler

TRAJANJE FILMA: 97 minuta

SADRŽAJ FILMA: Killing Them Softly je jedan od nado­la­ze­ćih fil­mo­va koji nika­ko ne smi­je­mo pro­pus­ti­ti! 
Glavna ulo­gu pri­pa­la je top zvi­jez­di s hol­lywo­od­ske A lis­te, Bradu Pittu, a pri­dru­žu­ju mu se vrhun­ski glum­ci poput Ray Liotte i Jamesa Gandolfinija. Priča je smje­šte­na u New Orleans, a pra­ti Jackie Cogana (Brad Pitt) dok istra­žu­je pljač­ku koja se dogo­di­la za vri­je­me poke­ra­ške igre s viso­kim ulo­zi­ma u orga­ni­za­ci­ji mafije.

IZLOŽBA – GALERIJA ZUCCATO

u surad­nji s RIVIEROM ADRIOM d.d. a po oda­bi­ru umjet­ni­ka Đanina Božića, u petak 1. ožuj­ka 2013. u 19 h u Galeriji Zuccato ( Dekumanska 34) Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta u  Poreču, odr­ža­ti će se otvo­re­nje izlož­be rado­va nas­ta­lih pod okri­ljem 30. likov­ne kolo­ni­je RIVIERA Poreč.

Ovom pri­li­kom izlažu:

Rudi Benetik
Brigitte Brand
Stanislav Habjan
Zuzana Kalinakova
Metka Krašovec
Tomoto
Sebastijan Vojvoda
Izložba osta­je otvo­re­na do 16. ožuj­ka 2013. godine.
Radno vri­je­me gale­ri­je: 10 – 12, 17 – 19 h, nedje­ljom zatvoreno.

 
KAZALIŠTE – FESTIVAL  „ZLATNI ZUB“

Od 03. – 11. ožuj­ka 2013. godi­ne, u orga­ni­za­ci­ji Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč, odr­žat će se VI. po redu fes­ti­val smi­je­ha i kome­di­je «Zlatni zub».

Cijena ulaz­ni­ce: 50,00 kn

[lang_hr]
REZERVACIJE ULAZNICA: Od pone­djelj­ka do čet­vrt­ka od 8 – 13 sati u ure­di­ma Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč, a na dan pred­sta­ve na bla­gaj­ni kaza­li­šta sat vre­me­na pri­je počet­ka iste. Telefonom 052÷887−218 od pone­djelj­ka do čet­vrt­ka od 8h-11h ili 
ema­il: rezervacije@poup.hr .

Zlatni Zub 2012.g ( 01. ‑11.03.2012, Kazalište Poreč)

3. 03. nedje­lja „Izbaci ulje­za“ Bill Manhoff (The Owl and the Pussycat)
Riječ je o roman­tič­noj kome­di­ji u kojoj glav­ne ulo­ge tuma­če Ana Begić (glu­mi­ca HNK Zagreb, TV seri­ja „Bibin Svijet“) i Vladimir Tintor (glu­mac HNK Osijek, TV seri­ja „Zabranjena lju­bav“, „Zakon lju­ba­vi.“) u reži­ji Ivane Peroš.
The Owl and the Pussycat ori­gi­nal­ni je nas­lov kome­di­je Billa Mahoffa iz 1964. godi­ne, u čijoj su prvoj i jedi­noj ins­ce­na­ci­ji na Broadwayu igra­li Alan Alda i Diana Sands. Predstava je podi­gla pri­lič­nu pra­ši­nu budu­ći je tadaš­njoj puri­tan­skoj publi­ci bilo neza­mis­li­vo da na sce­ni gle­da među­ras­nu vezu, no tome upr­kos pro­duk­ci­ja je na kon­cu doži­vje­la više od 400 izvedbi.
Priču o wan­na-be glu­mi­ci, a zapra­vo pros­ti­tut­ki i samo­pro­zva­nom inte­lek­tu­al­cu i pis­cu, a zapra­vo bla­gaj­ni­ku u knji­ža­ri, čiji se počet­ni suko­bi pre­tva­ra­ju u lju­bav, u kopro­duk­ci­ji Aplauz teatra i Zorin doma reži­ra Ivana Peroš.

7. 03. čet­vr­tak „Muškarci su s Marsa  a žene su s Venere“ Roman  Šušković
Prema knji­zi Johna Graya
Autor tek­s­ta: Paul Dewandre
Producent: Roman Šušković-Stipanović
Redatelj: Boris Kovačević
Prilagodba tek­s­ta: Roman Šušković-Stipanović
Prijevod s engle­skog: Boris Anić
Scenografkinja: Tanja Lacko
Autor glaz­be: Željen Klašterka
Tonska snim­ka: Vito Gospodnetić
Oblikovanje laser­skih pro­jek­ci­ja: Goran Šušković
Izrada ele­me­na­ta sce­no­gra­fi­je: Zoran Branković
Voditelj: Roman Šušković-Stipanović
Glas žene (off): Darija Knez Rukavina
Glas muškar­ca (off): Boris Svrtan

[/lang_hr]

 
Knjiga ame­rič­kog brač­nog tera­pe­uta Johna Graya “Muškarci su s Marsa, žene su s Venere”, izda­na je 1993. godi­ne i brzo je pos­ta­la svjet­ski bes­t­sel­ler. Uznemirila je duho­ve i pri­dru­ži­la se vječ­noj pole­mi­ci o tome jesu li muškar­ci i žene raz­li­či­ti ili nisu.
Prema knji­zi Johna Graya, Paul Dewandre napi­sao je tekst pa je sada može­te pogle­da­ti kao pred­sta­vu u for­mi semi­na­ra za sve one koji su u bra­ku, izvan­brač­noj zajed­ni­ci, koji žive zajed­no, ali i one koji će se u toj situ­aci­ji naći u buduć­nos­ti. Za Hrvatsku tekst je adap­ti­rao i pro­du­ci­rao Roman Šušković-Stipanović, a reži­rao Boris Kovačević (isti dvo­jac sudje­lo­vao u pri­pre­mi hit pred­sta­va “Munchhausen” i “Ja, Tata!”)

8. 03. petak MISTERO BUFFO Daria Foa,
pri­je­vod: Valter ROŠA i Aleksandar BANČIĆ
igra: Valter ROŠA
savjet­nik: Aleksandar BANČIĆ
MISTERO BUFFO, zbir­ka sati­rič­nih mono­lo­ga, dje­lo je tali­jan­skog nobe­lov­ca Darija Foa, nas­ta­la 1969.g. no i danas je vrlo aktu­al­na.
Temelji se na Foovom istra­ži­va­nju sred­njo­vje­kov­ne narod­ne pre­da­je i tra­di­ci­je tzv. giul­la­ra, odnos­no, lakr­di­ja­ša.
Svoje teme uglav­nom pro­na­la­ze u subver­ziv­nom, alter­na­tiv­nom, čita­nju biblij­skih tema.
Lakrdijaši nisu vri­je­đa­li vje­ru, Boga i Svece već su razot­kri­va­li i ismi­ja­va­li sve one koji su isko­ri­šta­va­li reli­gi­ju za svo­je vlas­ti­te cilje­ve.
Ono što je vrlo zanim­lji­vo je da nam te lakr­di­je poka­zu­ju kako je sred­nji vijek, iako sma­tran mrač­nim peri­odom u povi­jes­ti čovje­čans­tva, ipak imao neke svi­je­tle toč­ke; a to je ponaj­pri­je duh naro­da, koji je, potla­čen, isko­ri­šta­van i ugnje­ta­van, duhom bio vrlo slo­bo­dan.
Tekst je pre­ve­den na istar­sku čaka­vi­cu, no, pre­ma uzo­ru na ori­gi­nal, ova naša čaka­vi­ca je “zba­štar­da­na”, “remixi­ra­na” koja u sebi ima ele­men­te raz­nih istar­skih govora

9. 03. subo­ta „JA, TATA“
Autor tek­s­ta: Bjarni Haukur Thorsson
Producent: Roman Šušković-Stipanović
Redatelj: Boris Kovačević
Adaptacija tek­s­ta: Roman Šušković-Stipanović i Rakan Rushaidat
Autor glaz­be: Stanko Kovačić
Oblikovatelj svje­tla: Robert Pavlić
Igra: Rakan Rushaidat
JA, TATA! – urne­bes­na je i dir­lji­va ispo­vi­jed čovje­ka bače­nog u avan­tu­ru dono­še­nja novog živo­ta na svi­jet. Kada ga jed­nog zim­skog dana žena, mašu­ći mu tes­tom za trud­no­ću ispred nosa, upi­ta: “Dragi, koje je boje trud­no­ća?”, nje­gov savr­še­no ure­đe­ni život okre­će se naglavačke.
Ako ne zna­te: “Što to danas zna­či biti tata?” i “Zašto uop­će ima­mo dje­cu?”, ako nis­te sigur­ni “Kakav porod želi­te?” ili “Kako izgle­da nije­mi vru­ći seks nakon poro­da?”, JA, TATA! dat će vam odgo­vo­re na sva ta i mno­ga dru­ga pitanja.
Predstava je nami­je­nje­na svi­ma koji tek pla­ni­ra­ju pos­ta­ti rodi­te­lji, oni­ma koji to ni pod koju cije­nu ne žele biti, ali i oni­ma koji rodi­te­lji već jesu.

10. 03. nedje­lja “LUTKA”,  Teatar GAVRAN
Autor: Miro Gavran
Glume: Robert Kurbaša i Doris Pinčić
Režija: Mladena Gavran
Scena i kos­ti­mi: Jasmina Pacek
Glazba: Elvis Stanić
U kome­di­ji “Lutka” muška­rac kojeg je nakon sed­mo­go­diš­nje veze osta­vi­la nje­go­va dje­voj­ka poči­nje živje­ti sa ženom “lut­kom” koja je naj­sa­vr­še­ni­ji andro­id pro­izve­den u labo­ra­to­ri­ju, s namje­rom da usre­ći muškar­ca. Kroz humorne
situ­aci­je ući ćete u neo­če­ki­va­ni svi­jet u kome i naj­o­bič­ni­je život­ne banal­nos­ti zado­bi­va­ju začud­ne obrise.

OBRAZOVANJE_
Pučko otvo­re­no uči­li­šte Poreč objav­lju­je poče­tak obra­zov­nih programa:

- Upisujemo nove gru­pe teča­je­va stra­nih jezi­ka (engle­ski, nje­mač­ki, tali­jan­ski) odo­bre­nih pre­ma europ­skom refe­rent­nom jezič­nom okviru.

- Početak pro­gra­ma ospo­sob­lja­va­nja za ser­vi­se­ra osob­nih raču­na­la odgo­đen je za uto­rak 26. velja­če. Mjesta u obra­zov­noj sku­pi­ni još uvi­jek ima, a broj polaz­ni­ka je ograničen.

Informacije i upi­si na broj tele­fo­na 887 – 216 rad­nim danom od 10 do 14 sati ili na web stra­ni­ca­ma www.poup.hr

Posebna pri­li­ka za obrt­ni­ke: upi­ši­te počet­ni tečaj engle­skog jezi­ka po povolj­ni­joj cijeni!
Tečaj mogu poha­đa­ti obrt­ni­ci ili oso­be koje obrt­nik dele­gi­ra. Nastava poči­nje 25. velja­če, a pre­da­va­nja u Učilištu, a infor­ma­ci­je može­te dobi­ti u Udruženju obrt­ni­ka Poreč ili u Učilištu na broj tele­fo­na 887 – 216.